Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CORRUPCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno que se forma en los estudios de este Master debe tener una formación específica en el contexto de las prácticas ilegales vinculadas al ejercicio de la vida pública.

La corrupción política como expresión genérica del deterioro extremo de los procesos democráticos y legales que ordenan la vida colectiva organizada en la esfera pública requiere de un análisis politológico en profundidad.

Esta asignatura aborda desde diferentes perspectivas tanto un análisis de la naturaleza de la corrupción política como una modelización de sus diferentes maneras de expresase: desde el clientelismo genérico a la financiación ilegal. En la parte final se profundiza en los modelos de regeneración y transparencia política y se hace una incursión en la historia y los enfoques de este problema en España.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3 : Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9 : Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

a) El alumno debe tener clara la distinción de las esferas de actuación de los ciudadanos y los principios éticos y jurídicos que rigen cada una de esas esferas, la publica y la privada.

b) El alumno debe conocer en profundidad qué se entiende por corrupción política atendiendo a su naturaleza y origen.

c) El alumno debe analizar las diferentes modalidades de corrupción política.

d) El alumno debe conocer las diversas alternativas de regeneración política utilizadas para neutralizar, eliminar e impedir los efectos de las prácticas corruptas.

e) El alumno debe analizar la expresión de los fenómenos de corrupción política en el ámbito de España.

f) El alumno debe realzar un análisis de un caso práctico de corrupción política de acuerdo con las directrices que se le indiquen.

 

 

Dades generals

Codi: 43304
Professor/a responsable:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix