Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODERNES FORMES DE DELINQÜÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La aparición de nuevas formas de delincuencia repercute en las reformas operadas en la legislación penal. El aspecto criminológico de estos nuevos delitos deviene necesario para afrontar una adecuada instrucción, enjuiciamiento y fallo de los mismos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva social, juridicopenal i policial les diverses manifestacions de la criminalitat organitzada, econòmica i informàtica.
 • CE17 : Comprendre la importància del respecte als drets fonamentals en la investigació penal, per a evitar nul·litats probatòries.
 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3 : Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9 : Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el ámbito jurídico de los delitos de referencia.

Conocer los resultados de investigaciones empíricas sobre estos tipos de delincuencia.

Conocer los problemas que plantean en la práctica su descubrimiento, su investigación a partir de la experiencia de la policía y su persecución.

Plantear fórmulas o estrategias para su solución orientadas tanto hacia el delincuente como hacia la víctima.

Identificar los determinantes sociales, especialmente sistémicos, que influyen en la proliferación y consolidación de las modernas formas de delincuencia, especialmente en la delincuencia organizada, en la tecnológica y en la económica.

Analizar el nivel de tolerancia ambiental hacia los delitos de referencia y cómo éste influye en que sean cometidos.

Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre el fenómeno de las modernas formas de delincuencia desde un análisis multivariable de causas y consecuencias.

 

 

Dades generals

Codi: 43303
Professor/a responsable:
RAMON MARTIN, AITANA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,04
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,82
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,22
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix