Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
REPTES ACTUALS DE LA RECERCA PENAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura del Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses que aborda las medidas especiales y los nuevos actos de investigación para hacer frente a las principales formas de delincuencia actuales desde una perspectiva especializada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Habilitat per a aplicar coneixements de fonètica auditiva i de fonètica acústica a la investigació de casos d'identificació de parlants i la determinació o atribució de l'autoria d'elements probatoris orals.
 • CE17 : Comprendre la importància del respecte als drets fonamentals en la investigació penal, per a evitar nul·litats probatòries.
 • CE26 : Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació, perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori.
 • CE3 : Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE4 : Capacitat crítica per a identificar el problema concret que hi ha en cada cas estudiat, formular-hi les qüestions especialitzades presents i dissenyar-ne l'estratègia de resolució.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los descritos como "Generales".

 

 

Dades generals

Codi: 43302
Professor/a responsable:
LOPEZ YAGÜES, VERONICA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix