Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGiA DE LA RECERCA CRIMINAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Criminología constituye una disciplina en clara expansión científica y aplicada. La actividad científica desarrollada en este campo ha permitido reconocer la delincuencia como un problema real, variable en sus características y efectos, al que se enfrentan todas las comunidades de seres humanos. La Criminología, por tanto, es esencial para comprender el comportamiento delictivo, las reacciones sociales que suscita y los mecanismos de control que de ambas cosas se derivan. Esta dimensión analítica de la ciencia criminalística requiere que los expertos dominen aquellas metodologías y técnicas de investigación empírica que permiten hacer análisis rigurosos de esta realidad compleja con el fin de conseguir una comprensión holística del fenómeno delictivo y, si se requiere, articular mecanismos rigurosos de intervención para modificarlo.
Con esta asignatura, pues, se pretende ofrecer al alumnado conocimientos y entrenamiento en técnicas de evaluación del riesgo de violencia, tanto de los factores de riesgo como de protección, asociados al inicio y mantenimiento de las carreras delictivas, así como la predicción de riesgo de reincidencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5 : Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions criminològiques.
 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3 : Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE4 : Capacitat crítica per a identificar el problema concret que hi ha en cada cas estudiat, formular-hi les qüestions especialitzades presents i dissenyar-ne l'estratègia de resolució.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Aprender a realizar un proyecto de investigación en Criminología y Ciencias Forenses y hacerlo viable de manera autónoma.
 • Conocer diferentes paradigmas epistemológicos y metodológicos para hacer frente a una investigación.
 • Aprender a planificar, diseñar y desarrollar una búsqueda bibliográfica en criminología y ciencias forenses.
 • Saber aplicar las técnicas de obtención de la información en el ámbito de la criminología.
 • Conocer las principales técnicas, ventajas e inconvenientes de los métodos cuantitativos: encuesta, observacional, experimental y cuasi experimental.
 • Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los modelos, teorías, instrumentos y técnicas más adecuadas en cada contexto de evaluación e intervención.

 

 

 

Dades generals

Codi: 43301
Professor/a responsable:
CARRATALA PUERTAS, JOSE LIBERTO
Crèdits ECTS: 3,50
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix