Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI D'EVIDÈNCIES FORENSES D'ORIGEN ANIMAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El análisis de las evidencias e indicios de origen animal que potencialmente puedan ser utilizados en el ámbito forense es una herramienta básica y fundamental en la investigación criminal actual. La presencia, actividad o interacción del ser humano con muchas especies animales tiene un gran interés aplicado en el ámbito judicial desde múltiples perspectivas. Así, no sólo se aplica en el ámbito comercial, económico, sanitario o criminal sino también cuando los propios animales son objeto de maltrato, negligencias en su cuidado o se incumple la legislación asociada a su conservación o comercialización.

El objetivo básico de esta asignatura es ofrecer al estudiante una visión general de las evidencias de origen animal que pueden hallarse en los casos legales, con el fin de que puedan reconocer cuál es su origen y que información pueden aportar a partir de su análisis. La asignatura consta tanto de una materia teórica como de una parte práctica asociada. Se imparte desde el área de Zoología del Dpto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y forma parte del Módulo de Ciencias Forenses. Es complementaria de otras asignaturas de este módulo como el análisis de evidencias en botánica y geología forense.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5 : Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions criminològiques.
 • CE14 : Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE18 : Analitzar críticament els mitjans de recerca penal i valorar la necessitat de comptar amb nous mitjans ateses les formes modernes de delinqüència.
 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo general es la adquisición por parte del estudiante de los conocimientos, las competencias y una visión global adecuada de las evidencias e indicios de origen animal en la interpretación y realización de informes forenses o con aplicación en el ámbito judicial.

Entre los objetivos específicos de la asignatura se pueden destacar los siguientes:

 • Aplicación de conocimientos, métodos y técnicas de investigación en zoología, adaptados a su aplicación forense.
 • Utilizar adecuadamente la terminología científica zoológica en el ámbito forense.
 • Conocer los fundamentos y la aplicación de la entomología medicolegal en la investigación criminal.
 • Entender la problemática asociada al maltrato animal.
 • Analizar la situación actual referente a la conservación y tráfico de especies.
 • Estudiar los principales tipos de evidencias e indicios de origen animal con interés forense. 

 

 

 

Dades generals

Codi: 43300
Professor/a responsable:
ROJO VELASCO, SANTOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix