Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES GRÀFIQUES PER A LA TECNOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La tecnología se entiende como medio que modula distancias físicas y emocionales entre humano y objeto (el modo de materializar una idea, una representación gráfica, una performance …). A veces sirve como vehículo o marco de conexión entre sujetos, acentuando la distancia entre ellos. A veces nos conecta con la naturaleza, con lo sobrenatural o con otros imaginarios. Su posible condición inmersiva hace que se cancelen estas distancias e incluso el concepto mismo de mediación.
Lo gráfico, al igual que todos los modelos que producimos, funciona como lenguaje con reglas escritas (códigos) y no escritas (subjetivas), con propiedades transmedia para explorar discursos que incluso pueden resultar sinestésicos. Lo gráfico puede entenderse también como puerta que nos permite conectar con algo aparentemente desconocido o que no está a nuestro alcance, que a veces no escuchamos, vemos o sentimos. Nos ayuda a en entender esas “terras incognitas” que ya nunca más van a ser geografías desconocidas en mapas, sino un nuevo rango de experiencias y arquitecturas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE5 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE6 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE8 : Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE9 : Aptitud per a intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Habilitat per al raonament crític, entés com a capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT13 : Capacitat de treball en equips de caràcter pluridisciplinari i internacional, entesa com a capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximació de cadascun dels membres de l'equip i considerar-ho una oportunitat d'aprenentatge.
 • CT2 : Habilitat per a l'elaboració de pensament abstracte, entesa com a capacitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT6 : Habilitat per a interpretar les diverses cultures i tècniques, entesa com a capacitat per a entendre-les com el substrat imprescindible des del qual actuem.
 • CT7 : Habilitat per a la visió espacial a diferents escales, entesa com a habilitat per a entendre objectes, processos o espais, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT8 : Habilitat per a integrar les tecnologies de la informació en les eines de treball, entesa com a capacitat per a integrar aquestes tecnologies en els mètodes de treball.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Esta asignatura instruye en procedimientos para acompañar la producción digital del trabajo de máster mediante prácticas orientadas al inicio y otras específicas del estudiante al final.
Lo gráfico-tecnológico tendrá que ver con la capacidad de codificar controversias de interés común, de afinar las escalas de análisis, de parametrizar y representar, de encontrar los interfaces adecuados, de fabricar componentes y de generar alguna forma de instalación sobre una ficción final.

 

 

Dades generals

Codi: 35681
Professor/a responsable:
CARRASCO HORTAL, JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix