Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES GRÀFIQUES PER A L'URBANISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura "Herramientas Gráficas para el Urbanismo" se desarrolla en un contexto, como el actual, donde la arquitectura se enfrenta, de una manera u otra, a un problema territorial de articulación social y, en definitiva, se evidencia como una intervención posicionada en relación a lo urbano. Abordar desde el punto de vista de la expresión gráfica las cuestiones relativas al territorio supone, además de un hecho inédito en el plan de estudios de Arquitectura, una oportunidad de extender la madurez y el criterio gráfico más allá de las fronteras del objeto arquitectónico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE5 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE6 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE8 : Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE9 : Aptitud per a intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Habilitat per al raonament crític, entés com a capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT13 : Capacitat de treball en equips de caràcter pluridisciplinari i internacional, entesa com a capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximació de cadascun dels membres de l'equip i considerar-ho una oportunitat d'aprenentatge.
 • CT2 : Habilitat per a l'elaboració de pensament abstracte, entesa com a capacitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT6 : Habilitat per a interpretar les diverses cultures i tècniques, entesa com a capacitat per a entendre-les com el substrat imprescindible des del qual actuem.
 • CT7 : Habilitat per a la visió espacial a diferents escales, entesa com a habilitat per a entendre objectes, processos o espais, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT8 : Habilitat per a integrar les tecnologies de la informació en les eines de treball, entesa com a capacitat per a integrar aquestes tecnologies en els mètodes de treball.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Focalizar la expresión gráfica en el urbanismo permitirá, entre otras cuestiones:


(1) - Editar y gestionar eficazmente la base de datos espacio-temporal derivada de lo urbano y el territorio mediante procedimientos, metodologías y herramientas contemporáneas.


(2) - Aprender a interpretar la complejidad de la ciudad, el territorio y, por extensión, el contexto entendido en sentido amplio (temporal, espacial y material) para articular mapeados que, como las palabras de un lenguaje, ayuden a pensar y describan adecuadamente y de forma clarificadora el proyecto arquitectónico y/o urbano.


(3) - Explorar los límites de la expresión gráfica urbana/territorial para abrir nuevos caminos de investigación que nos permitan dibujar conclusiones originales, útiles e innovadoras.

(4) - ...etc.

 

 

Dades generals

Codi: 35679
Professor/a responsable:
JUAN GUTIERREZ, PABLO JEREMIAS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix