Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APROXIMACIONS CONCEPTUALS AL PROJECTE II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El Proyecto de Arquitectura no implica necesariamente una investigación propiamente dicha: no es por necesidad una tesis. Pero, de que no tenga que serlo, no se sigue el que, en ocasiones, no lo sea. En la Ville Savoye se dan cita, a la vez, un proyecto “particular” y una tesis “general” de Arquitectura. Esa encrucijada singular no se da, sin embargo, en otras obras de Le Corbusier: no se puede decir en rigor, siendo una obra maestra, que Ronchamp sea una tesis. La simbiosis, por tanto, entre proyecto e investigación, originales ambos, es ocasional, incluso infrecuente.
Por el contrario, es inimaginable un proyecto, consecuente con sus propios fines, sin una investigación previa, “antecedente”, tanto genérica o tipológica, como específica o topológica. De qué se trata (el tema) y dónde estamos (el lugar) nos obliga a investigar, al menos, en estos dos sentidos (cabe un tercero para responder a la pregunta de cómo y con qué lo haremos): el de la historia del tipo, incluso para contestarla, y el de la geografía del territorio. Investigaciones ambas que corresponden estricta y literalmente a la Arquitectura y al Urbanismo. Un proyecto no es siempre una investigación, pero la supone siempre.
Esa investigación es, por tanto, condición necesaria, y por supuesto no suficiente, del proyecto, al cual nos “aproxima” con conocimiento de causa y de forma pertinente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar estructures d'edificació.
 • CE2 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE3 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE5 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE7 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT12 : Capacitat de treball en equip amb responsabilitats compartides, entesa com a capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, recerca i comunicació i s'estableix la participació de cadascun dels integrants.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Los Planes de Estudios de Grado en Arquitectura o, como es nuestro caso, de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, no contemplan, salvo excepciones y siempre a través de las asignaturas optativas, la formación de arquitectos y arquitectas en cuanto investigadores y, sin embargo, como se ha explicado en el Contexto de esta asignatura, todo proyecto merecedor de este nombre debería conllevar una investigación previa que, en principio, acometemos más desde la intuición que desde el conocimiento.
Para subsanar lo cual, comparece en este programa de Máster en Arquitectura, habilitante para el ejercicio profesional, la oferta de esta asignatura, que básicamente pretende introducir a arquitectos y arquitectas en la disciplina de la investigación, sus planteamientos, sus métodos, sus fórmulas, sus estructuras y sus posibles canales tanto de plasmación de resultados como de difusión de los mismos.

 

 

Dades generals

Codi: 35676
Professor/a responsable:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix