Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERVENCIÓ I MANTENIMENT EN L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Se plantea la posibilidad de explorar conceptos constructivos más avanzados que los estudiados en Grado en Fundamantos de la Arquitectura.

Se ofrecen vías de especialización en el ámbito de la intervención sobre los sistemas constructivos y su mantenimiento.

Esta asignatura se centra en la introducción de los conocimientos, destrezas, técnicas y herramientas de aplicación que permitan abordar las intervenciones y el adecuado mantenimiento en los edificios desde prácticas contemporáneas.

Complementa a las asignaturas de Construcción que se imparten en el Grado de Fundamentos de la Arquitectura para abordar la intervención sobre la edificación nueva y existente propocionando criterios que permitan un desarrollo adecuado del proyecto y proporcionar criterios para una adecuada toma de decisiones.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Crear projectes arquitectònics que satisfacen les exigències estètiques i tècniques i els requisits dels usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar estructures d'edificació.
 • CE10 : Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE2 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE3 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE4 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i per a executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció i climatització.
 • CE7 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres.
 • CE9 : Aptitud per a intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT12 : Capacitat de treball en equip amb responsabilitats compartides, entesa com a capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, recerca i comunicació i s'estableix la participació de cadascun dels integrants.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

-Investigación en el campo de la innovación de los sistemas constructivos que forman parte del proceso edificatorio y las intervenciones de mejora y mantenimiento.

- Establecer relaciones docentes con otras asignaturas del bloque tecnológico en el proceso del desarrollo del proyecto arquitectónico como continuación del "Diseño Avanzado de Estructuras I", y anterior al "Diseño Avanzado de Estructuras II", con la finalidad de ampliar y profundizar en sus contenidos.

La asignatura se materializará en el análisis y definición del nivel de construcción, mantenimiento y sostenibilidad mediante la intervención en una edificación (Hotel de 4*) usando las posibilidades tecnológicas que el mercado de la construcción nos ofrece actualmente y que nos permiten un análisis y una cuantificación del grado de eficiencia de todos los sistemas constructivos que un edificio tiene en función de los factores energéticos (envolvente térmica y acústica), definición constructiva y soluciones estructurales.

En este caso va a ser objeto de esta asignatura la evaluación de la definición constructiva y su mantenimiento, con el manejo de herramientas de gestión de la información de la construcción (BIM) y de cálculos de eficiencia energética (HULC, CEX v2.3, Climate consultant, Sefaira) como ayuda a la toma de decisiones de materialización del proyecto.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35675
Professor/a responsable:
SAURA GOMEZ, PASCUAL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix