Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRATÈGIES PER AL PROJECTE URBÀ I TERRITORIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Se trata de una asignatura obligatoria del Máster en Arqutiectura correspondiente a la materia Urbanismo, impartida lógicamente por al área de Urbanística y Ordenación del Territorio. La asignatura aborda, tanto las técnica de análisis y diagnóstico urbano contemporáneo, como el proyecto urbano y territorial en la actualidad.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Crear projectes arquitectònics que satisfacen les exigències estètiques i tècniques i els requisits dels usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.
 • CE5 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE6 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE8 : Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE9 : Aptitud per a intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT10 : Habilitat per a explicitar actuacions d'acord amb les motivacions, les opinions i els valors propis, entesa com a capacitat per a crear contextos operatius propis que expliciten les nostres aportacions en el context professional, social i cultural.
 • CT14 : Habilitat per a negociar i resoldre conflictes, entesa com a capacitat per a identificar els compromisos de cadascuna de les parts enfrontades que permeten acords.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo principal de la asignatura es el de acercar y familiarizar al estudiante con las investigaciónes contemporáneas en el análisis y diagnóstico de la ciudad así como en el proyecto urbano y territorial en la actualidad. Este objetivo tiene una doble intencionalidad: por un lado el conocimiento de los estudios urbanos y proyectos de intervención urbanística contemporánea más relevantes y, por otro lado, hacer partícipe a los estudiantes de las prácticas en investigación urbana y en el proyecto urbano y territorial actual.

 

 

Dades generals

Codi: 35674
Professor/a responsable:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix