Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PALEODIVERSITAT I EVOLUCIÓ DELS VERTEBRATS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG3 : Ser capaç d'accedir a la informació necessària en l'àmbit específic de la matèria (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir suficient criteri per a interpretar-la i fer-la servir.
 • CG4 : Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG5 : Aplicar la ciència des de l'òptica social i econòmica i potenciar la transferència del coneixement a la societat.
 • CG6 : Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les relacions ecosistèmiques que té en l'actualitat i ha tingut en el passat.
 • CE12 : Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE13 : Conèixer i utilitzar amb destresa les tècniques de camp, laboratori i gabinet per a l'extraure, preparar, catalogar, reconstruir digitalment, estudiar i divulgar de microfòssils i macrofòssils.
 • CE15 : Conèixer i entendre les causes del canvi climàtic i els proxies (estudi de diatomees, foraminífers, anells de creixement d'arbres, nuclis de gel, dades del clima actual, etc.) usats per a caracteritzar climes del passat.
 • CE19 : Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE2 : Conèixer la naturalesa del registre fòssil, en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinòmiques i fossildiagenètiques del procés i els mecanismes de fossilització.
 • CE23 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a l'inici del desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.
 • CE24 : Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.
 • CE3 : Conèixer i entendre la paleodiversitat dels éssers vius, les seues relacions ecosistèmiques i la distribució paleogeogràfica dels principals grups d'éssers vius al llarg de la història de la Terra.
 • CE4 : Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE5 : Comprendre en profunditat la naturalesa històrica del procés evolutiu, pel que fa a la irrepetibilitat i contingència i als aspectes vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, a més de les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotes, per tal d'establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques diverses.
 • CE7 : Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les divisions de l'escala de temps geològic i les escales bioestratigràfiques construïdes a partir de diversos grups de biotes del registre fòssil.
 • CE8 : Ser capaç d'interpretar variables ambientals i ecològiques del passat, a partir de l'estudi de les traces d'organismes del registre fòssil.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Saber aplicar aquests coneixements al món professional i contribuir així al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB8 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2 : Ser capaç de valorar la necessitat de completar la formació científica, històrica, lingüística, informàtica, literària, ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos, fent activitats complementàries i autoavaluant l'aportació que aquestes activitats comporten a la formació integral.
 • CT3 : Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4 : Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5 : Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre els trets que defineixen als vertebrats i la manera com influeixen en la conservació en el registre fòssil. Conéixer els principals grups de vertebrats fòssils. Conéixer els principals fets de la història evolutiva i biogeogràfica dels vertebrats. Conéixer l'aplicació dels vertebrats en bioestratigrafia. Comprendre el paper que han jugat els vertebrats en els ecosistemes del passat. Conéixer els principals jaciments de vertebrats fòssils de la península Ibèrica i, especialment, del País Valencià. Comprendre la importància de la conservació d'aquest patrimoni paleontològic. Conéixer les principals tècniques paleontològiques d'excavació, recuperació, preparació i conservació de vertebrats fòssils. Conéixer detereminats aspectes de l'evolució geològica del planeta que han sigut postulats com a referents en els canvis evolutius en el grup dels primats. Conéixer les bases de la primatologia (sistemàtica, filogènia), amb especial èmfasi en els grups ancestrals del Terciari (paleogen, neogen), a més dels gèneres de vida (estructura de les societats, vida arborícola i terrestre, característiques tròfiques, etc.). Conéixer l'origen, l'evolució i la sistemàtica dels australopitecs a partir dels diversos jaciments amb restes d'aquest grup, fent especial èmfasi en les adaptacions anatòmiques, la capacitat cranial, canvis en els tipus de dentició, bipedació, etc. Conéixer l'origen de la humanitat (gènere homo), hipòtesi sobre els possibles entorns d'origen, els caràcters diagnòstics del grup, sinapomorfies, modificacions de l'esquelet cranial i postcranial, organització social, dispersions, tipus de manifestacions tecnològiques al llarg de l'evolució del grup, etc. Conéixer el registre paleontològic d'homínids del Plistocé fins a l'actualitat, destacant les hipòtesis sobre l'evolució i fent especial èmfasi en el registre dels jaciments ibèrics del complex càrstic d'Atapuerca-Sima de los Huesos, de la conca de Guadix-Baza (Orce, Venta Micena, Fuente Nueva, Barranco León).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 38368
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix