Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MUSEÍSTICA I COMUNICACIÓ DEL PATRIMONI PALEONTOLÒGIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La docencia de esta asignatura está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/masteres-ramas-conocimiento/master-universitario-paleontologia-aplicada-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898963891&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2

que está mantenida por la Universidad de Valencia, coordinadora de este master.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG3 : Ser capaç d'accedir a la informació necessària en l'àmbit específic de la matèria (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir suficient criteri per a interpretar-la i fer-la servir.
 • CG4 : Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG5 : Aplicar la ciència des de l'òptica social i econòmica i potenciar la transferència del coneixement a la societat.
 • CG6 : Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE13 : Conèixer i utilitzar amb destresa les tècniques de camp, laboratori i gabinet per a l'extraure, preparar, catalogar, reconstruir digitalment, estudiar i divulgar de microfòssils i macrofòssils.
 • CE14 : Conèixer, confegir i utilitzar bases de dades georeferenciades d'elements del registre geològic i paleontològic, a més de programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.
 • CE17 : Conèixer i entendre els fonaments legals de la Unió Europea, l'estat espanyol i les comunitats autònomes espanyoles, pel que fa a la protecció i conservació del patrimoni paleontològic.
 • CE18 : Conèixer les tècniques utilitzades en museística per a gestionar el patrimoni paleontològic i distingir en visites guiades de treball casos d'èxit en l'àmbit de la paleontologia (Dinópolis, Institut Català de Paleontologia, Museu Paleontològic d'Elx).
 • CE19 : Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE20 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a treballs propis de la professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
 • CE21 : Dur a terme estudis, aplicant les tècniques i els mètodes necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.
 • CE22 : Ser capaç de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, la prevenció de riscos, la seguretat i la sostenibilitat.
 • CE24 : Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.
 • CE3 : Conèixer i entendre la paleodiversitat dels éssers vius, les seues relacions ecosistèmiques i la distribució paleogeogràfica dels principals grups d'éssers vius al llarg de la història de la Terra.
 • CE4 : Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE5 : Comprendre en profunditat la naturalesa històrica del procés evolutiu, pel que fa a la irrepetibilitat i contingència i als aspectes vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Saber aplicar aquests coneixements al món professional i contribuir així al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB8 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT3 : Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4 : Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5 : Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conéixer i entendre el paper dels elements en museologia, la història, l'origen de les col·leccions del museu i els objectius i normes de la catalogació dels museus naturalistes. Reconéixer el caràcter dels fòssils com a elements del patrimoni natural, aplicar la museologia a aquest patrimoni, conéixer els factors que poden afectar la conservació, preparació i restauració dels espècimens naturals, a més dels mètodes i les experiències existents, la dinàmica i gestió de col·leccions paleontològiques i la investigació científica en els museus. Entendre les relacions entre la museologia i la museografia i el disseny i l'organització d'exposicions. Elaborar projectes en museografia, com ara la museografia didàctica virtual. Conéixer el concepte de jaciment paleontològic, la potencialitat d'ús (difusió i divulgació), els elements estratègics en conservació i investigació i els mitjans de comunicació existents (centres d'interpretació, exposicions, col·leccions museogràfiques, col·leccions privades, col·leccions universitàries, etc.), a més dels elements annexos al projecte (accessibilitat, cartelleria, capacitat de càrrega, etc.). Conéixer la legislació aplicada a la comunicació del patrimoni paleontològic i diversos projectes per a la comunicació d'aquest patrimoni.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La docencia de esta asignatura está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/masteres-ramas-conocimiento/master-universitario-paleontologia-aplicada-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898963891&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2

que está mantenida por la Universidad de Valencia, coordinadora de este master.

 

 

Dades generals

Codi: 38363
Professor/a responsable:
CORBI SEVILA, HUGO ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9

Estudis en què s'imparteix