Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE LABORATORI I MÈTODES ANALÍTICS EN PALEONTOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La docencia de esta asignatura está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/masteres-ramas-conocimiento/master-universitario-paleontologia-aplicada-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898963891&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2

que está mantenida por la Universidad de Valencia, coordinadora de este master.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG4 : Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG6 : Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les relacions ecosistèmiques que té en l'actualitat i ha tingut en el passat.
 • CE10 : Conèixer els principis fonamentals de l'anàlisi de fàcies en sistemes deposicionals continentals, transicionals i marins, i l'ús dels fòssils per a la interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.
 • CE11 : Recollir, representar i analitzar dades per a interpretar i fer cartografies geològiques o altres representacions (columnes estratigràfiques, talls geològics, etc.), per tal d'implementar-les en informes, publicacions científiques o altres resultats.
 • CE12 : Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE13 : Conèixer i utilitzar amb destresa les tècniques de camp, laboratori i gabinet per a l'extraure, preparar, catalogar, reconstruir digitalment, estudiar i divulgar de microfòssils i macrofòssils.
 • CE14 : Conèixer, confegir i utilitzar bases de dades georeferenciades d'elements del registre geològic i paleontològic, a més de programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.
 • CE19 : Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE2 : Conèixer la naturalesa del registre fòssil, en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinòmiques i fossildiagenètiques del procés i els mecanismes de fossilització.
 • CE20 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a treballs propis de la professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
 • CE21 : Dur a terme estudis, aplicant les tècniques i els mètodes necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.
 • CE22 : Ser capaç de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, la prevenció de riscos, la seguretat i la sostenibilitat.
 • CE23 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a l'inici del desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.
 • CE24 : Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.
 • CE4 : Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, a més de les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotes, per tal d'establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques diverses.
 • CE7 : Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les divisions de l'escala de temps geològic i les escales bioestratigràfiques construïdes a partir de diversos grups de biotes del registre fòssil.
 • CE8 : Ser capaç d'interpretar variables ambientals i ecològiques del passat, a partir de l'estudi de les traces d'organismes del registre fòssil.
 • CE9 : Conèixer la naturalesa del registre estratigràfic, les discontinuïtats, els cicles i esdeveniments, els diversos tipus de conques sedimentàries, els factors que controlen el rebliment, les geometries tridimensionals resultants i les correlacions estratigràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Saber aplicar aquests coneixements al món professional i contribuir així al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB8 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2 : Ser capaç de valorar la necessitat de completar la formació científica, històrica, lingüística, informàtica, literària, ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos, fent activitats complementàries i autoavaluant l'aportació que aquestes activitats comporten a la formació integral.
 • CT3 : Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4 : Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5 : Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

Conéixer les diverses tècniques d'extracció de fòssils a través de mètodes mecànics i químics. Conéixer les diverses tècniques microscòpiques, difracció de raigs X i mètodes d'anàlisis isotòpiques empleats en estudis paleontològics. Conéixer els mètodes *tomográficos aplicats a elements paleontològics. Emprar mètodes analítics com la morfometria geomètrica i l'anàlisi d'elements finits. Conéixer i utilitzar en casos pràctics
tractaments estadístics d'interés en paleontologia

Conéixer les diverses tècniques d'extracció de fòssils amb mètodes mecànics i químics. Conéixer les diverses tècniques microscòpiques, difracció de rajos X i mètodes d'anàlisis isotòpiques usats en estudis paleontològics. Conéixer els mètodes tomogràfics aplicats a elements paleontològics. Emprar mètodes analítics com la morfometria geomètrica i l'anàlisi d'elements finits. Conéixer i utilitzar en casos pràctics tractaments estadístics d'interés en paleontologia.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La docencia de esta asignatura está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/masteres-ramas-conocimiento/master-universitario-paleontologia-aplicada-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898963891&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2

que está mantenida por la Universidad de Valencia, coordinadora de este master.

 

 

Dades generals

Codi: 38355
Professor/a responsable:
BAEZA CARRATALA, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix