Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE CAMP EN PALEONTOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La docencia de esta asignatura está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/masteres-ramas-conocimiento/master-universitario-paleontologia-aplicada-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898963891&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2

que está mantenida por la Universidad de Valencia, coordinadora de este master.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG4 : Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG6 : Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les relacions ecosistèmiques que té en l'actualitat i ha tingut en el passat.
 • CE10 : Conèixer els principis fonamentals de l'anàlisi de fàcies en sistemes deposicionals continentals, transicionals i marins, i l'ús dels fòssils per a la interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.
 • CE11 : Recollir, representar i analitzar dades per a interpretar i fer cartografies geològiques o altres representacions (columnes estratigràfiques, talls geològics, etc.), per tal d'implementar-les en informes, publicacions científiques o altres resultats.
 • CE12 : Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE13 : Conèixer i utilitzar amb destresa les tècniques de camp, laboratori i gabinet per a l'extraure, preparar, catalogar, reconstruir digitalment, estudiar i divulgar de microfòssils i macrofòssils.
 • CE14 : Conèixer, confegir i utilitzar bases de dades georeferenciades d'elements del registre geològic i paleontològic, a més de programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.
 • CE19 : Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE2 : Conèixer la naturalesa del registre fòssil, en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinòmiques i fossildiagenètiques del procés i els mecanismes de fossilització.
 • CE20 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a treballs propis de la professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
 • CE21 : Dur a terme estudis, aplicant les tècniques i els mètodes necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.
 • CE22 : Ser capaç de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, la prevenció de riscos, la seguretat i la sostenibilitat.
 • CE23 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a l'inici del desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.
 • CE24 : Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.
 • CE4 : Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, a més de les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotes, per tal d'establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques diverses.
 • CE7 : Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les divisions de l'escala de temps geològic i les escales bioestratigràfiques construïdes a partir de diversos grups de biotes del registre fòssil.
 • CE8 : Ser capaç d'interpretar variables ambientals i ecològiques del passat, a partir de l'estudi de les traces d'organismes del registre fòssil.
 • CE9 : Conèixer la naturalesa del registre estratigràfic, les discontinuïtats, els cicles i esdeveniments, els diversos tipus de conques sedimentàries, els factors que controlen el rebliment, les geometries tridimensionals resultants i les correlacions estratigràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Saber aplicar aquests coneixements al món professional i contribuir així al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB8 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2 : Ser capaç de valorar la necessitat de completar la formació científica, històrica, lingüística, informàtica, literària, ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos, fent activitats complementàries i autoavaluant l'aportació que aquestes activitats comporten a la formació integral.
 • CT3 : Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4 : Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5 : Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Preparar una eixida de camp en un àmbit geològic d'interés paleontològic. Posicionar-se en el camp a través de sistemes de posicionament (GPS). Fer una prospecció, extracció, preservació i transport de restes paleontològiques d'interés patrimonial. Planificar una excavació paleontològica. Alçar una sèrie estratigràfica on situar amb precisió mostres paleontològiques. Conéixer els diversos tipus de mostreig utilitzats en paleontologia. Elaborar un quadern de camp que mostre adequadament tota la informació i dades preses. Elaboració i utilització en el camp d'índexs que defineixen graus d'abundància, a més d'estructures sedimentàries. Organització i digitalització en gabinet de les dades preses en el camp. Elaboració d'informes tècnics, articles científics i documents professionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La docencia de esta asignatura está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/masteres-ramas-conocimiento/master-universitario-paleontologia-aplicada-1285848941532/Titulacio.html?id=1285898963891&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2

que está mantenida por la Universidad de Valencia, coordinadora de este master.

 

 

Dades generals

Codi: 38354
Professor/a responsable:
CORBI SEVILA, HUGO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 1,16
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 1,04

Estudis en què s'imparteix