Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCEDIMENTS CLÍNICS ESPECÍFICS PER A CASOS PATOLÒGICS ESPECIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Actualmente la figura del Óptico-Optometrista aparece cada vez más en los equipos de salud multidisciplinares. De hecho, en los protocolos de trabajo habituales de estos equipos, es el optometrista el encargado de tomar la primera decisión clínica y realizar todo el procedimiento y estudio clínico ante cada paciente, para llegar al diagnóstico, tratamiento y/o solución adecuados. Ello requiere de profesionales con una formación adecuada a la hora de realizar todo el complejo proceso clínico y diagnóstico. Debido a la gran cantidad de patología ocular complicada, muchas veces secundaria a problemas sistémicos y/o neurológicos, los centros clínicos requieren de profesionales con una buena formación en este sentido.
El contenido de esta asignatura versa sobre los criterios para realizar todo el proceso clínico diagnóstico en salud ocular.
Se establecerán las pautas para discernir los diferentes cuadros clínicos y así poder explorar y/o remitir adecuadamente a cada paciente.
El alumno deberá familiarizarse con las técnicas que actualmente existen y se utilizan en clínica para facilitar el diagnóstico y/o como pruebas pre y postoperatorias. Así como con todo el proceso exploratorio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8 : Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12 : Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE13 : Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a realitzar les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatorio.
 • CE14 : Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE20 : Resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o els tractaments visuals.
 • CE21 : Aplicar el coneixement de les diverses anomalies visuals a les manifestacions oftalmològiques i les malalties sistèmiques i oculars.
 • CE22 : Aplicar els coneixements d'òptica a l'ús d'elements i instruments òptics més avançats i interpretar-ne els resultats.
 • CE23 : Utilitzar els diversos mètodes d'exploració visual.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocimiento de la forma de proceder en clínica ante todo tipo de patología, incluyendo patología poco común
- Conocimiento de cómo actuar ante cada grupo de patología o ante una sospecha de patología poco habitual: técnicas básicas y diagnósticas avanzadas específicas para cada grupo y/o sospecha
- Conocimiento amplio de todo el procedimiento clínico, no sólo optométrico: patología y exploración oftalmológica, neurológica, oncológica, endocrina y medicina interna, atención primaria, psicología….
- Presentación, análisis e interpretación de casos clínicos con todo tipo de patología

 

 

Dades generals

Codi: 37919
Professor/a responsable:
CABEZOS JUAN, MARIA INMACULADA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix