Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La práctica clínica basada en la evidencia se centra explícitamente en el uso de investigación relevante dirigida hacia la toma de decisiones clínicas. Así, en el ámbito de la optometría, la práctica basada en la evidencia puede definirse como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica actual para la toma de decisiones clínicas en el ejercicio profesional del optometrista.

El objetivo primordial de esta formación es, por tanto, fundamentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas provenientes de estudios de la mejor calidad metodológica, en los que se refleje de forma fidedigna el estado actual de los conocimientos. Por este motivo, la práctica basada en la evidencia necesita de nuevas habilidades en los optometristas clínicos, que incluyan no sólo la búsqueda eficiente de la literatura científica sino también la aplicación de reglas formales para evaluar la evidencia existente. Todo ello orientado a mejorar las capacidades del optometrista en relación a su actuación clínica con los pacientes que trata habitualmente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8 : Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE14 : Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE19 : Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
 • CE21 : Aplicar el coneixement de les diverses anomalies visuals a les manifestacions oftalmològiques i les malalties sistèmiques i oculars.
 • CE32 : Adquisició de les habilitats necessàries per a la cerca d'informació científica en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE33 : Aprendre a fer una lectura crítica d'articles científics.
 • CE34 : Identificar els problemes de salut visual de la comunitat, analitzar-ne els diversos aspectes (biomèdics, ambientals, socials, econòmics i legals), mitjançant l'aplicació de la metodologia epidemiològica, i proposar l'adopció de les mesures preventives més adequades.
 • CE47 : Adquirir habilitats per a detectar la millor evidència disponible en casos clínics sobre salut visual.
 • CE5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales.
1. Perfeccionar la utilización de la mejor evidencia científica actual para la toma de decisiones clínicas en el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista.
2. Asentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas provenientes de estudios de la mejor calidad metodológica, en los que se refleje de forma fidedigna el estado actual de conocimientos sobre cualquier ámbito de la salud visual.
3. Ampliar las capacidades del Óptico-Optometrista en relación a su actuación clínica con los pacientes que trata habitualmente.

Objetivos específicos.
1. Ampliar la capacidad de convertir la necesidad de información en preguntas con respuesta.
2. Profundizar en el desarrollo de la habilidad para realizar búsquedas avanzadas de la literatura científica, seleccionando las fuentes específicas sobre evidencia científica que permitan encontrar eficazmente la evidencia existente acerca del problema clínico sobre el que se debe tomar una decisión clínica.
3. Especializarse en la evaluación crítica de la validez de la evidencia encontrada, su impacto y su aplicabilidad, en función del tipo de problema clínico presentado.
4. Profundizar en el conocimiento de los diferentes niveles de evidencia científica que proporcionan los distintos tipos de estudios epidemiológicos existentes.
5. Dominar las diferentes herramientas que deben aplicarse para cada tipo de estudio epidemiológico con el fin de realizar la evaluación crítica de la evidencia científica.
6. Profundizar en la integración de la evidencia encontrada con la experiencia clínica y las circunstancias del paciente.

 

 

Dades generals

Codi: 37918
Professor/a responsable:
CACHO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix