Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ I TERÀPIA EN MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las nuevas salidas profesionales de los graduados en óptica se centran cada vez más en tareas de investigación y obtención de imágenes para el diagnostico cínico. Para ello es necesario tener una formación en las estructuras oculares y en la captura de imágenes y su interpretación. La incorporación de graduados en Óptica a equipos de investigación en Servicios de hospitales y clínicas de oftalmología hace necesaria su preparación y conocimiento en el abordaje de proyectos de investigación en el laboratorio. Por ello es imprescindible una buena formación en esta área.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Saber reconèixer, en els problemes reals de l'àmbit professional, un problema estadístic ben definit, elaborant hipòtesi i models contrastables mitjançant les tècniques d'anàlisis més adequades.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE22 : Aplicar els coneixements d'òptica a l'ús d'elements i instruments òptics més avançats i interpretar-ne els resultats.
 • CE3 : Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE4 : Disseny i execució de la recerca, d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE6 : Aconseguir les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals en ciències de la salut.
 • CE7 : Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de dades. Saber analitzar i interpretar-ne els resultats.
 • CE8 : Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1) Conocer los principales modelos de investigación experimental en oftalmología.

2) Saber interpretar imágenes de tomografía óptica de coherencia y su correlación con la histología.

3) Adquirir conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo estudios experimentales en el campo de la neurobiología del sistema visual.

4) Aprender a interpretar y discutir artículos científicos.

5) Conocer las principales terapias actuales en el estudio de patología retinianas

 

 

Dades generals

Codi: 37909
Professor/a responsable:
CUENCA NAVARRO, NICOLAS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,24
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix