Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DEONTOLOGIA I GESTIÓ PROFESSIONAL PER A L'ÒPTIC OPTOMETRISTA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura introducirá al alumno en los temas más relevantes en gestión profesional avanzada, y le permitirá conocer las más recientes ideas y aproximaciones al mercado, estrategía de marketing y comunicación, nuevas tecnologías y publicidad que se están aplicando en las prácticas de negocio y profesión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8 : Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer les característiques més importants d'una empresa derivada (spin-off).
 • CE40 : Conèixer els conceptes deontològics propis de la professió, a més de les normes i lleis que n'afecten l'exercici i la comunicació o publicitat amb els pacients i potencials pacients. Introduir-se en els principals aspectes de la gestió professional. Obtenir una visió general dels més recents elements de canvi en la gestió professional de l'òptica optometrista. Aconseguir un conjunt d'habilitats que permeten emprendre iniciatives de planificació estratègica en la pràctica real de la professió. Conèixer les eines necessàries i suficients per a dur a terme una completa estratègia de comunicació en 1.0 i 2.0.
 • CE8 : Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.
 • CE9 : Conèixer les característiques més importants d'una patent.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno descubrirá, desde el primer día y en aula de informática adecuada, todas y cada una de las prácticas planificadas para obtener una red de comunicación, propia y a medida de sus necesidades, así como una planificación estratégica de marketing y comunicación coherente y pertinente a sus objetivos para la gestión profesional. Se procurará que todos los conceptos presentados en la asignatura se ilustren con ejemplos y casos prácticos basados en situaciones reales, y a menudo se incorporan.

Conocer conceptos deontológicos propios de su profesión, así como normas y leyes que competen a su ejercicio profesional y la comunicación o publicidad con sus pacientes y potenciales pacientes, introducirse en los principales aspectos de la gestión profesional, obtener una visión general de los mas recientes elementos de cambio en la gestión profesional del óptico optometrista, alcanzar un conjunto de habilidades que permitan emprender iniciativas de planificación estratégica en la practica real de la profesión, conocer las herramientas necesarias y suficientes para realizar una completa estrategia de comunicación en 1.0 y 2.0.

 

 

Dades generals

Codi: 37907
Professor/a responsable:
MARTINEZ MARTINEZ, LUIS ENRIQUE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix