Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROTECCIÓ DE LA SALUT VISUAL EN EL MEDI LABORAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los profesionales sanitarios relacionados con la prevención de riesgos laborales, además de desarrollar las funciones específicamente sanitarias, muy en especial las correspondientes a la vigilancia de la salud de los trabajadores, aportan los conocimientos y herramientas adecuadas para el análisis de los problemas de salud que afectan a los trabajadores, información imprescindible para desarrollar cualquier acción en prevención de riesgos laborales, en un ámbito de intervención necesariamente multidisciplinar e interactivo con el resto de especialidades en materia de prevención de riesgos laborales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE25 : Conèixer els principals problemes de salut visual relacionats amb el treball, des de la perspectiva de la medicina preventiva i la salut pública.
 • CE26 : Desenvolupar funcions corresponents a la vigilància de la salut dels treballadors, mitjançant els coneixements i les eines adequades per a l'anàlisi dels problemes de salut visual que els afecten.
 • CE27 : Dur a terme accions en prevenció de riscos laborals visuals en un àmbit d'intervenció, necessàriament pluridisciplinari i interactiu, amb la resta d'especialitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende completar la formación de un óptico-optometrista en el ámbito de la salud laboral, aportando conocimientos para abordar los riesgos laborales en la salud visual desde la atención primaria, hospitales, clínicas y ópticas.

 

 

Dades generals

Codi: 37906
Professor/a responsable:
SEGUI CRESPO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 0,84
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,32
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,28
  Crèdits pràctics: 0,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix