Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EPIDEMOLOGIA EN SALUT VISUAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La aplicación de la epidemiología clínica en el ámbito de la salud visual consiste en formular predicciones sobre pacientes concretos que presentan alteraciones visuales, a partir del recuento de episodios clínicos que han tenido lugar en grupos de pacientes de características similares, mediante el desarrollo y la aplicación de métodos científicos de observación clínica en el diseño de estudios, que den lugar a conclusiones válidas y que garanticen que dichas predicciones sean exactas.
El conocimiento de esta materia, es importante para obtener el tipo de información que los profesionales de la salud visual necesitan (optometristas y contactólogos, entre otros), para encontrar respuestas a las preguntas clínicas y guiar la toma de decisiones respecto a la asistencia a los pacientes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12 : Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE28 : Formular prediccions sobre pacients concrets que presenten alteracions visuals, a partir del recompte d'episodis clínics que han tingut lloc en grups de pacients de característiques similars.
 • CE29 : Desenvolupar i aplicar mètodes científics d'observació clínica en el disseny d'estudis.
 • CE34 : Identificar els problemes de salut visual de la comunitat, analitzar-ne els diversos aspectes (biomèdics, ambientals, socials, econòmics i legals), mitjançant l'aplicació de la metodologia epidemiològica, i proposar l'adopció de les mesures preventives més adequades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer la creación de métodos de observación e interpretación clínicas en el desarrollo de investigaciones en salud visual, que den lugar a conclusiones válidas y conduzcan a proporcionar una mejor asistencia al paciente.

 

 

Dades generals

Codi: 37903
Professor/a responsable:
SEGUI CRESPO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,32
Crèdits pràctics: 0,88
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,32
  Crèdits pràctics: 0,88
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix