Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Una de las tareas a la que un investigador dedica la mayor parte de su actividad es, independientemente de la disciplina, la comunicación. El documento científico es el resultado final del trabajo de los científicos que comunican sus hallazgos a la comunidad científica y a la sociedad. Desde la recuperación, lectura y asimilación de la información circulante sobre su área o tema de trabajo hasta la comunicación de sus conocimientos en forma de publicaciones, conferencias, contactos informales o la propia enseñanza, las tareas de comunicación aparecen como una “institución básica de la ciencia”, tal y como la define John Zimman.En los últimos años los conocimientos y paralelamente la información científica han tenido un crecimiento exponencial que hace necesario  conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de comunicación y recuperación de la información. Solo en el campo de la biomedicina la producción mundial anual es del orden de dos millones y medio de artículos científicos, pudiéndose contabilizar más de 20.000 revistas de biomedicina. Lógicamente solo mediante los actuales sistemas de recuperación de la información se puede conseguir el acceso del usuario final a la misma.

La asignatura "Documentación Científica en Ciencias de la visión" forma parte del bloque de materias obligatorias del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual. Se imparte en el primer semestre del curso académico y tiene un carácter pluridisciplinar. Como asignatura de un programa de especialización su intención es claramente finalista, dotando al alumno de destrezas básicas y avanzadas en el manejo de los instrumentos de comunicación y recuperación de la información.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE8 : Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de comunicación científica y recuperación de la información.
 • Proporcionar los conocimientos adecuados referentes a las tipologías de fuentes y recursos de información, al proceso de indización de documentos y a cómo se organiza y recupera la información.
 • Familiarizarse con las distintas técnicas de búsqueda y recuperación de la información.
 • Conocer las principales fuentes de información y herramientas de búsqueda de la información en Optometría y Ciencias de la Visión
 • Capacitar para la realización de estrategias de búsqueda, localización, identificación y recuperación de la información relacionada con las ciencias de la visión.

 

 

Dades generals

Codi: 37902
Professor/a responsable:
DOMENECH AMIGOT, BEGOÑA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix