Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura “Investigación en optometría y ciencias de la visión” se encuadra dentro del Máster Universitario en Optometría Avanzada Y Salud Visual de la Facultad de Ciencias. La asignatura se imparte en el primer semestre y analiza las principales líneas de investigación del profesorado de los diferentes grupos de investigación que participan en el máster. Además, en esta asignatura el estudiante adquirirá las destrezas necesarias para la difusión de los resultados generados de la investigación y adquirirá conceptos básicos para la solicitud de proyectos de investigación y la creación de empresas de base tecnológica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8 : Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Saber reconèixer, en els problemes reals de l'àmbit professional, un problema estadístic ben definit, elaborant hipòtesi i models contrastables mitjançant les tècniques d'anàlisis més adequades.
 • CE10 : Conèixer les característiques més importants d'una empresa derivada (spin-off).
 • CE3 : Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE4 : Disseny i execució de la recerca, d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE9 : Conèixer les característiques més importants d'una patent.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer los distintos aspectos éticos a tener en cuenta a la hora de platear y desarrollar un estudio clínico
• Conocer y saber desarrollar la elaboración de un protocolo de investigación clínico
• Conocer cómo funciona y en qué consiste un comité ético de investigación
• Conocer qué es una patente y los pasos a seguir para obtenerla
• Conocer aspectos básicos sobre la gestión de proyectos de investigación y sobre convocatorias públicas y privadas
• Conocer qué es una empresa de base tecnológica y como funciona
• Conocer las diferentes partes de las que consta un artículo científico y aprender a elaborarlos.
• Desarrollar la capacidad de síntesis elaborando un póster a partir de un artículo científico.
• Desarrollar la capacidad de presentar una comunicación oral a través de la presentación oral.
• Mejorar la capacidad de síntesis a través de la elaboración de resúmenes de los seminarios impartidos.

 

 

Dades generals

Codi: 37901
Professor/a responsable:
FERNANDEZ VARO, MARIA HELENA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix