Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCESSAT D'IMATGES EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Procesado de Imágenes en Ciencias de la Visión" se imparte en el primer semestre del Master de Optometría Avanzada y Salud Visual y tiene un caracter pluridisciplinar, con contenidos transversales de utilidad tanto en la práctica clínica como en investigación.

Como asignatura de un programa de especialización su intención es claramente finalista, dotando al alumno de destrezas básicas y avanzadas en el manejo de imágenes científicas. Así se estudiará tanto la captura y almacenamiento de las imágenes como su restauración, mejora, cuantificación e interpretación según criterios científicos objetivos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE22 : Aplicar els coneixements d'òptica a l'ús d'elements i instruments òptics més avançats i interpretar-ne els resultats.
 • CE24 : Conèixer i aplicar tècniques de diagnòstic per la imatge, tant en la faceta clínica com en la recerca bàsica i aplicada.
 • CE5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE6 : Aconseguir les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals en ciències de la salut.
 • CE7 : Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de dades. Saber analitzar i interpretar-ne els resultats.
 • CE8 : Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer y comprender los procesos de captura y digitalización de señales e imágenes y sus implicaciones.

- Valorar las características de una imagen y aprender a decidir sobre la necesidad de un procesado.

- Aprender diferentes técnicas de manipulación y procesado de señal e imagen con el fin de mejorar la interpretacion de las mismas.

- Saber elegir entre los diferentes tipos de procesado aquel que presente resultados óptimos en tiempo y calidad.

- Aprender a sistematizar los métodos de procesado de imagen.

- Capacitar para interpretar cuantitativamente una señal o imagen.

 

 

Dades generals

Codi: 37900
Professor/a responsable:
MAS CANDELA, DAVID SALVADOR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix