Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVANÇOS EN NANOTECNOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Se presenta la presente asignatura para introducir al estudiante en el fascinante mundo de la nanotecnología y los nanomateriales. La tendencia de finales del siglo XX, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el AIChE y la EFCE, es un cambio paulatino del sector laboral al que se dedica el ingeniero químico. De ser el sector petroquímico el predominante a finales de 1980, en la actualidad este sector está por detrás del biotecnológico y del de materiales, en gran auge.
En este cambio, se presenta está asignatura optativa. Dar a conocer las tendencias actuales de la nanotecnología, rama de aplicación muy multidisciplinar, en la cual se ponen en contacto profesionales como físicos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG3 : Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG8 : Liderar i definir equips pluridisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

Conocer y comprender los fundamentos de la mecánica cuantica, y por extensión la diferencia de propiedades de aquellos materiales con confinación electrónica.
Conocer los fundamentos de los semiconductores y la teoría de bandas, y su aplicación a circuitos.
Conocer los fundamentos de las propiedades ópticas para la caracterización básica de materiales.
Identificar la importancia de los nanomateriales respecto a los materiales micrométricos.
Conocer la clasificación principal de los nanomateriales atendiendo a su geometría.
Conocer los distintos tipos de nanomateriales de carbono sp2, a tendiendo a si son OD, 1D y 2D., y su potencial de aplicaciones en los sistemas de almacenamiento y conversión de energía.
Conocer las nanoestructuras basadas en metales nobles con propiedades electrónicas singulares.
Conocer los distintos tipos de nanorrefuerzos que se emplean como carga en sistemas poliméricos multifuncionales avanzados, como nano-arcillas, nano-TiO2, nano-SiO2, nanoBaSO4 y sus sistemas híbridos en función de las propiedades objetivo.
Conocer la clasificación y tipos de matrices poliméricas que pueden utilizarse para el desarrollo de materiales compuestos de matriz polimérica de prestaciones avanzadas, incluyendo los polímeros técnicos.
Conocer la clasificación y tipos de matrices poliméricas de origen bio (no fósil) y matrices biodegradables, su estabilización y sus mecanismos de degradación.
Conocer y estar familiarizado con las diferentes técnicas de incorporación de nanocargas a matrices poliméricas, atendiendo al tipo de matriz, tipo de carga y tipo de prestaciones que se desean alcanzar.
Tener capacidad de seleccionar la técnica de incorporación más adecuada, basado en mezcla en fundido, procesado en solvente o polimerización in situ.
Conocer las técnicas principales de procesado de recubrimientos.
Estar familiarizado con las técnicas de monitorización de la dispersión de las cargas en la matriz.

 

 

 

Dades generals

Codi: 43276
Professor/a responsable:
RAMOS FERNANDEZ, ENRIQUE VICENTE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix