Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El diseño de cualquier instalación química se realiza mediante la aplicación de una serie de ecuaciones complejas que son requiridas para realizar un primer diseño. Este primer diseño debe ir  además unido a una serie de especificaciones técnicas que se deben plasmar tanto en planos como en modelos 3D antes de realizar el diseño final. Estos modelos nos permitirán conocer errores de diseño ,como  por ejemplo distancias adecuadas entre equipos, disposición de tuberías y accesorios, además de poder manejar base de datos que nos permitan realizar una gestión eficiente de los proyectos

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Dirigir i realitzar la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes, a més de les certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE5 : Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir i conéixer programari de disseny gràfic 2D i 3D avançat d'enginyeria química i del disseny avançat d'equips i canonades.
 • Conéixer i aplicar els tipus i procediments fonamentals en la representació d'equips, canonades, vàlvules, bombes i accessoris en instal·lacions químiques, pel que fa a les normes nacionals i internacionals.
 • Identificar i comprendre elements gràfics en plans propis d'instal·lacions químiques complexes en 2D i 3D.
 • Dissenyar i disposar correctament, segons els requisits d'operativitat i seguretat fixats en la instal·lació, sistemes de canonades, accessoris i equips en 2D i 3D, utilitzant programari avançat amb simbologia normalitzada i convencionalismes de representació d'instal·lacions.
 • Elaborar plans 2D i 3D intel·ligents, amb eines CAD d'instal·lacions químiques, amb connectivitat a base de dades i sistemes d'automatització.
 • Conéixer la possibilitat que ofereixen els sistemes d'informació geogràfica i la cartografia en Internet, per al traçat de plànols d'implantació d'instal·lacions industrials.
 • Identificar i resoldre punts de conflicte en els dissenys de les instal·lacions en 2D i 3D.
 • Escometre el disseny d'equips especials de la indústria química, mitjançant el modelatge sòlid i superficial, a més de la visualització posterior i automatització en la generació de plànols a partir dels dissenys.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

APLICACIÓN DE PROGRAMAS CAD ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES QUÍMICAS. CONFECCIÓN DE PLANOS E INSTALACIONES QUÍMICAS. MODELOS DE INSTALACIONES EN 2D Y 3D. UBICACIÓN DE TUBERIAS. NORMATIVA DE REPRESENTACIÓN DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS PROPIOS DE DICHAS INSTALACIONES. PIPING

 

 

;

Dades generals

Codi: 43272
Professor/a responsable:
LLORCA SCHENK, JUAN MARCOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix