Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de Gestió Integrada i Seguretat Industrial forma part del mòdul de "Gestió i optimització de la producció i sostenibilitat". Es tracta d'una assignatura obligatòria que s'imparteix en el primer semestre del primer curs de Màster. Es parteix d'uns coneixements molt bàsics sobre gestió empresarial i seguretat industrial per a anar progressivament aprofundint en els conceptes i aplicant la matèria impartida.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG3 : Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG7 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
 • CG9 : Comunicar i debatre propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Dirigir i realitzar la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes, a més de les certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
 • CE8 : Dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els principis bàsics de gestió empresarial.
 • Conéixer nocions bàsiques sobre normalització, implantació, certificació i acreditació.
 • Conéixer els aspectes bàsics de la gestió de la qualitat en l'empresa.
 • Identificar i explicar els comportaments clau per a impulsar la millora contínua en la indústria química.
 • Conéixer els aspectes bàsics sobre sostenibilitat i gestió mediambiental en la indústria química.
 • Localitzar, interpretar i aplicar la legislació i normativa vigent quant a aspectes ambientals en la indústria química.
 • Conéixer els aspectes bàsics de la prevenció de riscos laborals i la seua gestió en la indústria química.
 • Localitzar, interpretar i aplicar la legislació i normativa vigent quant a prevenció de riscos laborals en la indústria química.
 • Analitzar els riscos relacionats amb la seguretat de la planta, seleccionant les mesures de prevenció i protecció més adequades.
 • Conéixer aspectes avançats sobre seguretat en la indústria química.
 • Conéixer els aspectes bàsics sobre la integració dels sistemes de gestió.
 • Analitzar i auditar un sistema de gestió senzill.
 • Implementar un sistema bàsic de gestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El principal objectiu de l'assignatura és el de dotar a l'alumne dels coneixements i eines necessaris per a implementar sistemes bàsics de gestió de qualitat, prevenció i medi ambient així com introduir-li en aspectes avançats sobre seguretat en la indústria química.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43267
Professor/a responsable:
MOLTO BERENGUER, JULIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix