Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el primer semestre del cuarto curso. Los estudiantes que acceden a esta asignatura han cursado previamente la asignatura de Control de Procesos del Grado en Ingeniería Química, en las que habrán adquirido los conocimientos y habilidades sobre modelado estabilidad y control de procesos químicos básicos, tanto monvariables como multivariables así como nociones básicas de instrumentación en relación a los elementos finales de control. 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos formativos:

 • Reconocer la importancia de la selección de la estructura de control multivariable que mejor se adapte a lu unidad que se desea controlar.
 • Conocer las diferentes opciones para calcular el regulador más adecuado para cada bucle de control, teniendo en cuenta la interacción entre los bucles de control.
 • Ser capaz de validar el sistema de control diseñado, teniendo en cuenta los esfuerzos de control vía simulación.
 • Saber calcular la matriz de interacción en un sistema multivariable y decidir como deben emparejarse los lazos de control.
 • Saber aplicar el modelado de columnas de destilación para seleccionar y diseñar el sistema de reguladores PID más adecuados.
 • Reconocer la importancia y el efecto en el sistema de control de la presencia de grandes retardos en la dinámica de la columna.
 • Conocer como ajustar los parámetros de los reguladores PID de una planta completa a partir del análisis global del sistema de control.
 • Conecer la estructura del bucle de control incluidos instrumentos, elementos finales de control y como pueden afectar al comportamiento y etabilidad de los bucles de control.
 • Conocer la diferencia entre control anaógico y control por computador
 •  Ser capàces de relacionar todos los conocimientos adquiridos en control analógico para aplicarlos al control por computador.

 

 

 

Dades generals

Codi: 43264
Professor/a responsable:
PEREZ POLO, MANUEL
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix