Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Experimentación en plantas piloto es una asignatura práctica, donde el alumno aplicará y ampliará desde el punto de vista experimental en plantas a escala piloto conceptos relacionados con operaciones unitarias y reactores químicos incluyendo accesorios para el control y la medida de distintas propiedades físicas, composiciones y caudales de las corrientes del proceso. Los contenidos teóricos de estas materias los ha estudiado el alumno durante su titulación de grado y los sigue ampliando en distintas asignaturas de este Master. Además ya conoce el desarrollo de habilidades propias del trabajo experimental siguiendo las normas de seguridad en el laboratorio, así como en la planificación de experimentos, obtención de resultados experimentales, interpretación de los mismos y redacción de informes estructurados.

En esta asignatura de Experimentación en plantas piloto  se pretende seguir con el desarrollo de estas habilidades centrándose en el diseño, montaje y operación de reactores así como de equipos donde llevar a cabo operaciones de separación de transferencia de materia y calor a escala planta piloto.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG8 : Liderar i definir equips pluridisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals.
 • CG9 : Comunicar i debatre propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ampliar els coneixements adquirits en totes les branques de l'enginyeria química, des del punt de vista experimental, en planta pilot.
 • Aplicar els conceptes bàsics per a operar amb els diversos equips amb què dur a terme les operacions de química i enginyeria a escala planta pilot.
 • Reconéixer i implementar les bones pràctiques científiques i tècniques de mesura i experimentació.
 • Gestionar la informació, avaluant, interpretant i sintetitzant dades i informació química.
 • Desenvolupar habilitats per a dissenyar, planificar i executar experiments en plantes pilot, a més de desenvolupar-los, obtenir-ne resultats experimentals i interpretar-los.
 • Expressar correctament els resultats d'un experiment.
 • Utilitzar eines informàtiques per a gestionar, ordenar i presentar aquests resultats.
 • Adquirir la capacitat d'avaluar críticament la viabilitat dels models teòrics o empírics per a reproduir els processos estudiats.
 • Adquirir la capacitat d'utilitzar els simuladors comercials per al càlcul d'equips, a fi d'establir comparacions amb els resultats experimentals, a més d'analitzar, discutir i interpretar els resultats que proporcionen, de manera que s'adquirisquen les habilitats necessàries per a establir judicis crítics sobre la validesa i l'abast dels models i mètodes de càlcul.
 • Treballar autònomament i amb iniciativa personal.
 • Organitzar, coordinar i adquirir la capacitat de treball en equip. Prendre decisions i resoldre problemes.
 • Conéixer els procediments per a adquirir i utilitzar informació bibliogràfica, tècnica i comercial referida a aquesta matèria.
 • Conéixer i respectar estrictament les normes de seguretat en una planta pilot.
 • Ser capaç d'estructurar, desenvolupar i presentar informes escrits de manera clara i rigorosa.
 • Ser capaç de preparar i realitzar presentacions orals que sintetitzen i analitzen adequadament els aspectes més rellevants dels treballs realitzats.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a aplicar la terminologia anglesa emprada per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Los objetivos de la asignatura a lo largo de este curso coincidirán con los generales de la asignatura relacionados en el apartado anterior

 

 

;

Dades generals

Codi: 43262
Professor/a responsable:
GOMIS YAGUES, VICENTE R.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix