Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Fenómenos de Transporte es básica (CORE) dentro de la Ingeniería Química. En ella se estudian desde el punto de vista teórico y práctico la transferencia a nivel microscópico de la Cantidad de Movimiento, el Calor y la Materia. Esto permite a un ingeniero químico diseñar con detalle fenómenos de transferencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber identificar el mecanisme de transport de matèria, energia i quantitat de moviment que té lloc en un procés.
 • Saber establir les condicions inicials o contorn.
 • Saber plantejar i resoldre problemes de transport de quantitat de moviment, conducció de calor o difusió en una, dos o tres dimensions, en estat estacionari i no estacionari.
 • Saber resoldre els problemes analíticament o numèrica.
 • Saber descriure diversos models de flux turbulent.
 • Saber plantejar i resoldre problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dos o tres dimensions, en estat estacionari i no estacionari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Saber identificar el mecanismo de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento que tiene lugar en un proceso.

Saber establecer las condiciones iniciales y/o contorno.

Saber plantear y resolver problemas de transporte de cantidad de movimiento, conducción de calor o difusión en una, dos o tres dimensiones, en estado estacionario y no estacionario.

Saber resolver los problemas analítica y/o numéricamente.

Saber describir diferentes modelos de flujo turbulento.

Saber plantear y resolver problemas de transporte convectivo de calor o materia en una, dos o tres dimensiones, en estado estacionario y no estacionario.

Saber resolver problemas complejos mediante el uso de Matlab y de COMSOL Multiphysics

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 43260
Professor/a responsable:
FERNANDEZ TORRES, M. JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix