Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRABALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Geológica, pudiendo ser de naturaleza profesional o investigadora, y en el se sinteticen e integren las competencias adquiridas durante los estudios del Máster. El Trabajo se realizará individualmente, y será presentado y defendido ante un Tribunal Universitario.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica que todos los estudios oficiales de Máster concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Máster.

Requisitos de defensa y evaluación del TFM

Para la defensa y evaluación de la asignatura, toda la información puede consultarse en el siguiente enlace: INFORMACIÓN BÁSICA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-TFM : Realització, presentació i defensa d'un exercici original, realitzat individualment, davant un tribunal universitari. L'exercici ha de ser un projecte integral d'enginyeria geològica de naturalesa cientificoprofessional, en què se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-03 : Capacitat per a construir i liderar equips pluridisciplinaris, capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals, i d'adaptar-se als canvis i aplicar tecnologies noves i avançades amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CB-04 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments tècnics, legals i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica. Capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de la construcció, i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit d'aquesta, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que en comporta l'exercici.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, quant al terreny i la fonamentació, incloent l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • Capacitat per a planificar i fer estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Elaboración de un Trabajo Fin de Máster (TFM), que integre los contenidos formativos recibidos, y bajo la tutela de un profesor del Máster, así como su posterior defensa frente a un Tribunal Universitario. El TFM estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las competencias recogidas en el Plan de Estudios:

 

 • Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares
 • Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayoreficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
 • Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión
 • Conocimiento de la profesión y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio
 • Capacidad de aplicación de las técnicas de gestión empresarial y legislación laboral
 • Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

 

 

Dades generals

Codi: 49637
Professor/a responsable:
CANO GONZALEZ, MIGUEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,51
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05

Estudis en què s'imparteix