Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA SÍSMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Ingeniería Sísmica dentro del Máster de Ingeniería Geológica es una asignatura optativa en la que se refuerzan los conceptos necesarios para el diseño, proyecto, construcción y ejecución de obras y estructuras en zonas sísmicas. Las acciones dinámicas generadas por los movimientos del terreno en los que la movilización de la masa hace aparecer fenómenos de inercia producen una serie de esfuerzos adicionales a los clásicos de cargas estáticas que deben ser analizados y dimensionados con especial atención. Dentro del informe geotécnico el ingeniero debe ser capaz de recomendar un tipo u otro de cimentación en función de diversos parámetros, en este caso también en función de las demandas sísmicas de la zona donde se ubica y de la propia construcción.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-08 : Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • CE-14 : Capacitat per a estudiar, concebre, projectar, executar i dirigir obres i estructures sismoresistents, i per a fer estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny.
 • CE-15 : Capacitat per a realitzar models complexos del terreny assistits mitjançant computador.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-03 : Capacitat per a construir i liderar equips pluridisciplinaris, capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals, i d'adaptar-se als canvis i aplicar tecnologies noves i avançades amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CB-04 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions en enginyeria geològica i sectors afins.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips pluridisciplinars.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments tècnics, legals i de la propietat, que es plantegen en el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient-ne els problemes de construcció i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit d'aquesta, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que comporta.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny i la fonamentació, incloent l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • Capacitat per a planificar i fer estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Dar a conocer al estudiante el comportamiento dinámico de sistemas estructurales y las técnicas numéricas y/o experimentales para su determinación.
Conseguir que el estudiante conozca las bases matemáticas habitualmente utilizadas para la simulación de sismos.
Mostrar las normativas sísmicas actuales y habituar al estudiante a su utilización.
Plantear criterios de diseño sismorresistente de una forma racionalizada.

 

 

Dades generals

Codi: 49620
Professor/a responsable:
BAEZA DE LOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix