Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura aporta a los alumnos conocimientos básicos de las diferentes técnicas de la prospección geofísica. Estas técnicas nos ofrecen una forma de obtener información detallada acerca de la de las condiciones, características y composición del suelo y subsuelo. Esta capacidad de caracterizar rápidamente las condiciones del subsuelo sin penetrar en él mediante técnicas agresivas, ofrece el beneficio de costos más bajos, menos riesgos y gran respeto por el medioambiente. .El conocimiento de estas técnicas son imprescindibles para desarrollar la actividad profesional relacionada con este máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-01 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió. Capacitat per a interpretar-ne els resultats obtinguts en el context de l'enginyeria geològica.
 • CE-02 : Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics avançats de la mecànica dels sòls i de les roques.
 • CE-08 : Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • CE-09 : Capacitat per a realitzar estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloent-hi les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny, la fonamentació, l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny i la fonamentació, incloent l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer y comprender los fundamentos físicos de cada una de estas técnicas.
- Desarrollar la capacidad para elegir el/los método/os más apropiado para resolver el problema propuestos.
- Ser capaz de plantear con el menor costo y mayor eficiencia las técnicas escogidas.
- Conocer la evolución de la instrumentación de prospección y su potencial actual.
.-Enseñar los métodos de interpretaciones de los datos obtenidos mediante estas técnicas.

 

 

Dades generals

Codi: 49617
Professor/a responsable:
GINER CATURLA, JOSE JUAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix