Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISMOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÒGICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura aporta a los alumnos conocimientos sobre los conceptos básicos del fenómeno sísmico Estos conceptos son imprescindibles, tanto como fundamento de la asignatura de Ingeniería Sísmica, así como para su actividad profesional relacionada con este máster.
Se estudian las características físicas del origen del sismo, las leyes que rigen la propagación de la energía que se libera en el foco y los efectos directos e indirectos de las sacudidas sísmicas. También, se estudian los métodos de cálculo de probabilidades de la ocurrencia de los terremotos y sus efectos locales. Se proponen metodologías de zonación y microzonación sísmica, la caracterización de la vulnerabilidad sísmica y sus escenarios de daños. Por último se presenta la instrumentación sísmica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-01 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió. Capacitat per a interpretar-ne els resultats obtinguts en el context de l'enginyeria geològica.
 • CE-02 : Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics avançats de la mecànica dels sòls i de les roques.
 • CE-11 : Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-14 : Capacitat per a estudiar, concebre, projectar, executar i dirigir obres i estructures sismoresistents, i per a fer estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Capacitat per a planificar i realitzar estudis hidrològics i hidrogeològics i dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer y comprender las características físicas del fenómeno sísmico. 

- Plantear la distribución espacial de los terremotos y deducir interpretaciones tectónicas.

- Clasificar y desarrollar los diferentes efectos de las sacudidas sísmicas.

- Ser capaz de analizar y desarrollar los métodos de evaluación de la peligrosidad y vulnerabilidad sísmica.

- Caracterizar y comprender la influencia sobre el riesgo sísmico de los efectos locales del suelo.

-Conocer la evolución de la instrumentación sísmica y su potencial actual.

 

 

Dades generals

Codi: 49616
Professor/a responsable:
GINER CATURLA, JOSE JUAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix