Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA DE ROQUES APLICADA A L'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura obligatoria del ámbito de conocimiento de la Ingeniería del Terreno encuadrada en el primer semestre del máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-02 : Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics avançats de la mecànica dels sòls i de les roques.
 • CE-08 : Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Intensificar la formación en la disciplina de la Mecánica de Rocas

 

 

Dades generals

Codi: 49614
Professor/a responsable:
CANO GONZALEZ, MIGUEL
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 4,50
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: -1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix