Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELS MATEMÀTICS EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Dentro del ámbito de la Ingeniería Geológica, esta asignatura aporta al alumno las herramientas básicas necesarias para modelizar problemas matemáticamente. Fundamentalmente a través del uso de modelos numéricos basados en el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales y técnicas estadísticas de regresión y análisis multivariante.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-01 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió. Capacitat per a interpretar-ne els resultats obtinguts en el context de l'enginyeria geològica.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer y aplicar las técnicas de modelización matemática.
• Poseer una perspectiva de conjunto de los métodos numéricos y estadísticos para el diseño y cálculo en Ingeniería Geológica.
• Saber elegir el método adecuado y conocer sus condiciones de convergencia y límites de validez teórico y práctico.
• Utilizar programas informáticos adecuados en cada caso, incluso generar algoritmos.
• Saber interpretar resultados numéricos y estadísticos, dentro del contexto del problema a resolver.

Competencias:
Básicas y Generales: CB6, CB7, CG01.
Transversales: CT01, CT04.
Específicas: CE-01.

 

 

Dades generals

Codi: 49612
Professor/a responsable:
SIRVENT GUIJARRO, ANTONIO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix