Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Treball de recerca original sobre fonts documentals i bibliogràfiques sota l'adreça d'un tutor.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'estudiant haurà de ser capaç de justificar el tema, d'elaborar un estat de la qüestió, de cercar, localitzar, llegir, extractar i analitzar la informació adequada de les fonts documentals i bibliogràfiques corresponents, sota la supervisió del seu tutor, i de relacionar-la amb els coneixements adquirits per a elaborar una reflexió original, que redactarà d'acord amb els cànons de la disciplina, i defensarà oralment davant la comissió corresponent.

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en el context de la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CB7 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CB8 - Sintetitzar coneixements per a enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CB10 - Utilitzar les habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental
GENERALS
CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental
CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

ESPECIFIQUES
CE1 - Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d'una perspectiva comparada
CE2 - Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental
CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques
CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent
CE5 - Definir temes de recerca històrica sobre l'Edat Moderna
CE6 - Conèixer i aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la recerca històrica sobre l'Edat Moderna
CE7 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent
CE8 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la Història Moderna

 

 

 

Dades generals

Codi: 43218
Professor/a responsable:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 13,50

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix