Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CREACIÓ I TRANSMISIÓ DELS SABERS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio de las formas de creación y transmisión de saberes; de las academias, universidades e imprenta; de la cultura popular; y de la sociabilidad cultural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca sobre història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG3 : Analitzar de manera crítica treballs en l'àrea de la història moderna de la Mediterrània Occidental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Analitzar des d'una perspectiva comparada la història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CE2 : Analitzar la història local i regional de la Mediterrània Occidental en l'edat moderna.
 • CE3 : Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció, a més de comparar i avaluar les diverses perspectives historiogràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Como complemento de la materia Fundamentos Históricos del Mediterráneo Occidental en la Edad Moderna, el estudiante tendrá un conocimiento avanzado de una serie de aspectos de la historia del Mediterráneo Occidental durante la Edad Moderna, analizados desde una óptica social, que le permitirá comprender la complejidad de la organización y de la dinámica social en el espacio considerado. Y en particular de las formas de creación y transmisión de saberes; de las academias, universidades e imprenta; de la cultura popular; y de la sociabilidad cultural. Será capaz de buscar y analizar información sobre la materia, elaborarla y presentar, por escrito y oralmente, sus reflexiones sobre el tema (Este párrafo sustituye al erróneamente incluido en los objetivos generales de la materia). ESTE PÁRRAFO SUSTITUYE POR COMPLETO AL QUE FIGURA EN LOS OBJETIVOS GENERALES.

 

 

Dades generals

Codi: 43216
Professor/a responsable:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,88
Crèdits pràctics: 0,36
Càrrega no presencial: 3,76

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,18
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,18

Estudis en què s'imparteix