Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTORIADORS i HISTORIOGRAFiA DEL MEDITERRÁNI OCCIDENTAL EN LA EDAT MODERNA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudi dels problemes i debats historiogràfics, i dels seus enfocaments metodològics, relacionats amb el Mediterrani Occidental de l'Edat Moderna, des d'una perspectiva tant teòrica, com a pràctica, en què s'introduirà a l'estudiant en l'accés a bases d'informació bibliogràfica i diverses formes de comunicació científica dels resultats de la recerca: conferències, assistència a seminaris i col·loquis entre historiadors...

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a resoldre problemes en la recerca en història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca sobre història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG3 : Analitzar de manera crítica treballs en l'àrea de la història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG4 : Aplicar les noves tecnologies a la recerca en història moderna de la Mediterrània Occidental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció, a més de comparar i avaluar les diverses perspectives historiogràfiques.
 • CE4 : Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de manera pertinent.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'estudiant coneixerà els principals corrents de la historiografia en Història Moderna, amb especial referència a les quals es refereixen al Mediterrani Occidental, i analitzarà de forma crítica les seues aportacions. Exposarà per escrit i oralment les seues conclusions.

 

 

Dades generals

Codi: 43200
Professor/a responsable:
GARCIA ARENAS, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,84
Càrrega no presencial: 3,44

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix