Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS Y MÉTODOS DE TRABAJO

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Màster en Història de la ciència i comunicació científica forma investigadors en història de la ciència amb habilitats en la comunicació científica i als comunicadors i investigadors en comunicació de la ciència amb sòlids coneixements en els temes, mètodes i tècniques de la investigació històrica. Té dues especialitats, una acadèmica, que s'orienta cap al doctorat i a la investigació, i una altra professional, encaminada al treball en museus i mitjans de comunicació científica.Se s'imparteix de manera semipresencial aprofitant els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Per tractar-se d'un màster interuniversitari, la informació completa sobre aquesta assignatura es pot trobar al web del màster, en la següent adreça: http://www.historia-ciencia-comunicacion.org

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Identificar les principals fonts d'informació relacionades amb la comunicació científica, a més d'altres eines de recuperació d'informació, com ara els principals repertoris bibliogràfics i bases de dades.
 • CG4 : Conèixer les biografies dels principals protagonistes del desenvolupament de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia.
 • CG5 : Analitzar i interpretar textos clàssics de la medicina i de la ciència.
 • CG9 : Identificar les principals fonts d'informació relacionades amb la història de la ciència, la medicina i la tecnologia, a més de les eines de recuperació d'aquesta informació, com ara els principals repertoris bibliogràfics i bases de dades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Diferenciar les principals tendències en els estudis sobre ciència, medicina i gènere.
 • CE12 : Discutir i valorar les perspectives, les controvèrsies i els mètodes de treball de les principals línies de la recerca en l'àrea de la informació i la comunicació social de la ciència.
 • CE13 : Discutir i valorar les perspectives, els debats historiogràfics i els mètodes de treball de les principals línies de recerca històrica sobre la ciència, la tecnologia i la medicina.
 • CE14 : Conèixer i utilitzar amb destresa les principals fonts d'informació relacionades amb la història de la ciència, la medicina i la tecnologia, a més de les eines de recuperació d'aquesta informació (repertoris bibliogràfics i bases de dades).
 • CE15 : Conèixer i utilitzar amb destresa les principals fonts d'informació relacionades amb la comunicació científica, a més d'altres eines de recuperació d'informació (principals repertoris bibliogràfics i bases de dades).
 • CE16 : Conèixer les tendències museològiques actuals i els problemes relacionats amb l'elaboració d'exposicions relacionades amb la medicina, la ciència i la tecnologia.
 • CE17 : Conèixer les principals tendències en filosofia i sociologia de la ciència, a més dels estudis de ciència, tecnologia i societat.
 • CE18 : Planejar, compondre i redactar textos de divulgació científica.
 • CE19 : Idear propostes expositives en l'àmbit de la divulgació científica.
 • CE3 : Compilar, seleccionar i organitzar la informació científica especialitzada.
 • CE4 : Conèixer i analitzar críticament els processos de circulació de sabers i pràctiques científiques, a més dels principals protagonistes, escenaris, mitjans, mecanismes i conseqüències que presenten.
 • CE5 : Conèixer i analitzar críticament els processos de divulgació de la ciència, considerant-ne els diversos protagonistes, contextos, mitjans, pràctiques, finalitats i resultats.
 • CE6 : Identificar i analitzar críticament textos clàssics de la medicina i de la ciència en les diverses modalitats que tenen.
 • CE7 : Identificar i analitzar críticament textos de divulgació de la ciència en les diverses modalitats que presenten.
 • CE8 : Identificar els principals trets de la cultura material de la ciència, la medicina i la tecnologia.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Idear, planificar, organitzar i redactar un treball de recerca.
 • CT2 : Presentar en públic un treball de recerca i debatre'n els resultats amb altres investigadors.
 • CT3 : Aplicar tècniques de cerca, identificació, selecció i recollida d'informació especialitzada.
 • CT4 : Aplicar mètodes d'anàlisi crítica per a estudiar fonts textuals, iconogràfiques i materials, relacionades amb la medicina, la ciència i la tecnologia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

S'ofereix a l'alumnat una revisió general de les diverses perspectives historiogràfiques, amb què s'aborda actualment l'anàlisi històrica de la ciència, la medicina i la tecnologia. També hi ha una introducció a les principals tècniques i els mètodes de treball en història de la ciència i comunicació científica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Per tractar-se d'un màster interuniversitari, la informació completa sobre aquesta assignatura es pot trobar al web del màster, en la següent adreça: http://www.historia-ciencia-comunicacion.org

 

 

Dades generals

Codi: 44201
Professor/a responsable:
GARCIA BELMAR, ANTONIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 6,30

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix