Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES ESTADÍSTICS AVANÇATS EN SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende aportar al alumno las herramientas de análisis estadístico avanzado de utilidad en estudios de Salud Pública

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG5 : Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística avançada, de caràcter multivariant, de dades.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi avançada de dades a través d'ordinador personal.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a interpretar i comunicar resultats estadístics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico  avanzado, de carácter multivariante, de datos.
Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis avanzado de datos a través de ordenador personal.
Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados estadísticos de su ámbito.

 

 

Dades generals

Codi: 12363
Professor/a responsable:
NOLASCO BONMATI, JUAN ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix