Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DETERMINANTS SOCIALS EN LA PRÀCTICA DE LA SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura optativa del máster de salud pública interuniversitario UMH & UA

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Promoure la participació social i enfortir el grau de control de les persones sobre la pròpia salut pròpia i el compromís amb la de la col·lectivitat.
 • CE11 : Fomentar la defensa de la salut mitjançant les tecnologies de la informació.
 • CE12 : Identificar els determinants polítics i socials de la salut i aplicar els principis d'equitat i equitat en la salut en totes les polítiques.
 • CE13 : Analitzar el principi de l'equitat amb relació a la classe social, el gènere, el grup ètnic i les discapacitats i afavorir una pràctica de la salut pública d'acord amb l'enfocament de drets humans.
 • CE17 : Identificar les desigualtats socials, polítiques i econòmiques que influeixen en la distribució desigual de la salut de la població.
 • CE18 : Descriure els principals problemes de salut internacional, els seus condicionants i els principis de gobernança global de la salut pública.
 • CE8 : Avaluar, gestionar i comunicar els riscos per a la salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconéixer els processos migratoris com un determinant social de la salut de les poblacions.
 • Distingir grups especialment vulnerables als processos migratoris per la condició de gènere, ètnia, classe social i edat, a més d'identificar l'efecte d'aquests processos en la seua salut.
 • Valorar el rol dels serveis sanitaris per a garantir la salut de la població immigrant i identificar factors que impedisquen o potencien l'accés a aquests.
 • Debatre sobre els diversos corrents teòrics feministes.
 • Aplicar els nivells d'observació de gènere per al desenvolupament d'investigacions en salut des de la perspectiva de gènere.
 • Reconéixer, des de la perspectiva de gènere, les limitacions de la informació sanitària en salut pública i de l'evidència científica sobre problemes de salut.
 • Fer anàlisis epidemiològiques de les desigualtats en el desenvolupament i l'equitat de gènere i l'impacte que tenen en la salut.
 • Identificar determinants de la generació de desigualtats en l'assistència sanitària, segons el sexe dels pacients, i eines d'ús i control.
 • Valorar la comunicació de qüestions de salut, amb els mitjans com a eina professional de la salut pública.
 • Conéixer les teories més importants que intenten explicar la interrelació dels mitjans amb les polítiques en curs.
 • Desenvolupar habilitats estratègiques per a fer un pla de comunicació.
 • Apreciar la necessitat d'influir en polítics i gestors, com a part del treball en defensa de la salut.
 • Reconéixer les diferències en comunicació entre els diverses parts interessades (stakeholders) i la necessitat de plans de comunicació segmentats per a cada audiència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1 Comprender los procesos migratorios y sus causas en el contexto internacional y en España.

­2. Analizar la influencia de las condiciones y características del proceso migratorio como determinantes de la salud de la población inmigrante.

3. Identificar colectivos especialmente vulnerables al efecto de los determinantes sociales de la salud en el conjunto de la población inmigrante en España.

5. Analizar la importancia del género como determinante de la salud a nivel individual y poblacional

6. Comprender el marco conceptual del enfoque de género en salud e identificar sus aplicaciones

7. Identificar, reconocer e interpretar las desigualdades de género en salud a través del análisis de las fuentes de información y evidencias disponibles.

8. Utilizar las habilidades adquiridas para analizar críticamente la incorporación de la perspectiva de género a la investigación en salud.

9. Aplicar el enfoque de género al análisis del sistema de salud y reconocer su utilidad para la mejora de la atención sanitaria.

10. Identificar los componentes claves en la consideración de la violencia de género como problema de Salud Pública en el contexto internacional

11. Analizar el papel del sector salud y sus profesionales en el abordaje de la violencia de género en coordinación con otros sectores de la sociedad

12. ­Apreciar la importancia de la defensa de la salud.13. ­Identificar los tomadores de decisiones clave.

13. ­Explorar las vías para influir en los individuos y las ventajas y desventajas de cada una.

14Comprender como construir alianzas para la salud.

15Explorar vías para defender y crear grupos de presión usando la prensa y los políticos.

 

 

Dades generals

Codi: 12360
Professor/a responsable:
VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix