Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CIÈNCIES SOCIALS I SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de aplicar los marcos conceptuales y la metodología de las ciencias sociales en el análisis de los problemas de salud pública.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Identificar els determinants polítics i socials de la salut i aplicar els principis d'equitat i equitat en la salut en totes les polítiques.
 • CE13 : Analitzar el principi de l'equitat amb relació a la classe social, el gènere, el grup ètnic i les discapacitats i afavorir una pràctica de la salut pública d'acord amb l'enfocament de drets humans.
 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE16 : Construir i interpretar els diversos indicadors demogràfics, a partir de les fonts de dades disponibles i el paper dels factors demogràfics en les dinàmiques de salut.
 • CE17 : Identificar les desigualtats socials, polítiques i econòmiques que influeixen en la distribució desigual de la salut de la població.
 • CE18 : Descriure els principals problemes de salut internacional, els seus condicionants i els principis de gobernança global de la salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de definir i explicar la transició demogràfica, epidemiològica, sanitària i nutricional, a més de l'interés que té per a la salut pública.
 • Identificar i utilitzar models teòrics i eines pràctiques per a analitzar les desigualtats i l'efecte que tenen en la salut.
 • Exposar i explicar els principals reptes demogràfics de la salut pública i la influència que tenen en les dinàmiques de la salut.
 • Identificar el corrent de pensament de la medicina social i l'impacte que té en l'epidemiologia.
 • Valorar el coneixement aportat per l'epidemiologia social i la utilitat que té en salut pública.
 • Establir els límits de l'epidemiologia social, per a abordar la influència del poder i dels processos polítics en la salut de la població, a més dels punts d'entrada per a l'acció en l'àmbit de les polítiques.
 • Comprendre la influència de les relacions de poder polític com a determinant de la salut de la població.
 • Distingir les diferències conceptuals i pràctiques de l'epidemiologia, l'epidemiologia social i l'epidemiologia política.
 • Reconéixer l'epidemiologia política com a eina de recerca en els determinants polítics dels determinants socials de la salut.
 • Fer anàlisis crítiques de les aplicacions en la pràctica de l'epidemiologia política.
 • Desenvolupar hipòtesis potencialment testables d'epidemiologia política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1.1. Utilizar el marco conceptual de las teorías de la transición demográfica, epidemiológica, sanitaria, nutricional y de riesgos para entender los cambios y la evolución de los estados de salud de las poblaciones.

1.2. Identificar el papel de determinantes de las dinámicas de salud, que cabe otorgar a los factores de naturaleza social, cultural, económica y medioambiental y razonar cómo interactúan entre ellos.

2.1. Desarrollar una visión global sobre los antecedentes históricos, modelos teóricos, conceptos y técnicas de análisis para el estudio de las desigualdades en salud.

2.2. Desarrollar capacidades para identificar la/s fuente/s de información más apropiada/s para el análisis de las desigualdades en salud.

2.3. Promover la integración de las diferentes herramientas adquiridas para el análisis de las desigualdades en salud.

3.1. Reconocer la epidemiología social como el estudio de la frecuencia, la distribución y los determinantes sociales de los estados de salud en la población.

3.2. Entender la Teoría Ecosocial de distribución de la enfermedad y su trascendencia en la comprensión del efecto de los determinantes sociales sobre la salud.

3.3. Valorar la importancia de las decisiones de las instituciones derivadas del poder político como modeladoras del estado de salud de las poblaciones

3.4. Identificar opciones principales de diseño para el estudio de los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud.

3.5. Reconocer las principales características del diseño, aplicaciones en diferentes temas, ventajas e inconvenientes de los estudios multinivel como opción de diseño para el estudio las desigualdades sociales en salud.

 

 

Dades generals

Codi: 12359
Professor/a responsable:
PEREYRA ZAMORA, PAMELA ELIANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix