Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT PÚBLICA I SERVEIS ASSISTENCIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura pretén capacitar l'estudiant per distingir els fonaments de la gestió sanitària i conèixer els sistemes de mesura de la producció sanitària, aprenent a interpretar els indicadors de serveis sanitaris, així com aplicar les tècniques de millora de la qualitat assistencial desenvolupant la capacitat individual per el disseny de plans d'acció en el treball en els serveis de salut.
Es persegueix promoure una actitud positiva -proactiva- cap a la seguretat clínica de l'pacient sabent identificar, valorar i prevenir els riscos de l'assistència sanitària i valorar en termes d'Eficàcia, efectivitat i eficiència les preses de decisions en les activitats assistencials, així com utilitzar les mesures d'efectivitat en gestió clínica i sanitària: indicadors i perfils de pràctica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG3 : Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG4 : Tenir la capacitat de treballar en equip i amb la població en la resolució de problemes de salut de la comunitat.
 • CG5 : Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE7 : Planificar un estudi aplicant els fonaments i mètodes de la recerca en salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Per a aconseguir els objectius plantejats, el procés ensenyament i aprenentatge es basa a realitzar eficaçment les tasques assignades com a membre del grup de treball i amb la població d'estudi en la resolució dels problemes de salut.
 • Identificar les principals estratègies de prevenció de les malalties cròniques i infeccioses.
 • Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius a problemes i necessitats de salut.
 • Analitzar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública i utilitzar la legislació bàsica des del punt de vista de les relacions amb la salut pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Definir els conceptes fonamentals de la salut pública i atenció sanitària basada en evidència

• Reconèixer les limitacions de la informació sanitària i poder jutjar la validesa de la literatura
• Analitzar críticament l'evidència i utilitzar la informació per a la presa de decisions sanitàries
• Conèixer l'estat actual de la recerca en qualitat assistencial
• Evidenciar, específicament, la situació actual de drets i deures de l'pacient
• Conèixer i saber fer servir les principals fonts documentals en qualitat assistencial
• Capacitar per al disseny estudis d'avaluació i millora de la qualitat assistencial
• Identificar qüestions clau en l'avaluació i millora de la qualitat assistencial.
• Aplicar els coneixements d'avaluació econòmica, en particular els referits a l'efectivitat i eficiència a una activitat de la salut pública o de l'assistència sanitària.
• Evidenciar i manejar la incertesa en l'actuació sanitària: variabilitat clínica.

 

 

Dades generals

Codi: 12358
Professor/a responsable:
DAVO BLANES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix