Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria del master interuniversitario de salud publica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE15 : Revisar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública.
 • CE20 : Descriure i analitzar l'associació dels factors de risc amb els problemes de salut i la manera de prevenir-los.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE7 : Planificar un estudi aplicant els fonaments i mètodes de la recerca en salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Per a aconseguir els objectius plantejats, el procés d'ensenyament i aprenentatge es basa en la cerca documental, l'anàlisi i la síntesi de la informació i la redacció dels informes necessaris per a exercir les funcions de salut pública.
 • Identificar els elements de la metodologia qualitativa d'investigació en salut pública.
 • Fer eficaçment la cerca documental i la síntesi de la informació, a més dels informes necessaris per a l'exercici de la salut pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Elaboración de protocolos de investigación:

Adquirir las habilidades necesarias para saber formular un protocolo de investigacion mediante el conocimiento de:
1. La planificación de una investigación.
2. Pertinencia de la investigación. Relevancia científico-técnica del proyecto. Adecuación a las prioridades de la convocatoria
3. Plan de análisis de los datos y
4. Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos imprescindibles en la elaboración del presupuesto

Métodos Cualitativos
1. Analizar las diferencias básicas entre los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos en Salud Pública. Principales aplicaciones. Ventajas, inconvenientes y retos.
2. Identificar las principales técnicas en la investigación cualitativa, sus objetivos y aplicaciones al ámbito de la Salud Pública, y los criterios en la elección de la técnica.
3. Construir la muestra en los estudios cualitativos.
4. Reconocer los modelos y tipos de análisis cualitativos.
5. Realizar lectura crítica de la calidad de las publicaciones derivadas de estudios cualitativos.
6. Desarrollar hipótesis potencialmente testables para la realización de investigaciones cualitativas útiles en salud pública.
Documentación

Adquirir las habilidades básicas para ser capaz de manejar todos los procedimientos existentes en la actualidad para buscar información científica relevante para la actualización constante y con sentido crítico, del futuro profesional de la Salud Pública.

Revisiones Sistemáticas y Metanálisis

1. Comprender los conceptos de revisión sistemática y metanálisis y sus principales finalidades.

2. Adquirir habilidades para la búsqueda, selección y análisis de la información necesaria para la realización de revisiones sistemáticas y metanálisis.

3. Obtener nociones básicas de los procedimientos estadísticos necesarios para la realización de un metanálisis.

4. Desarrollar interés y destreza para la lectura crítica y evaluación de calidad de la información científica.

 

 

Dades generals

Codi: 12355
Professor/a responsable:
GIL GONZALEZ, DIANA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2

Estudis en què s'imparteix