Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ACTUACIONS GENERALS EN SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura consta dels següents mòduls:

Promoció i educació de la salut.
Protecció de la salut.
Vigilància de la salut.
Prevenció de la malaltia.
Salut pública i serveis sanitaris

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG3 : Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG4 : Tenir la capacitat de treballar en equip i amb la població en la resolució de problemes de salut de la comunitat.
 • CG5 : Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Promoure la participació social i enfortir el grau de control de les persones sobre la pròpia salut pròpia i el compromís amb la de la col·lectivitat.
 • CE13 : Analitzar el principi de l'equitat amb relació a la classe social, el gènere, el grup ètnic i les discapacitats i afavorir una pràctica de la salut pública d'acord amb l'enfocament de drets humans.
 • CE15 : Revisar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública.
 • CE19 : Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE2 : Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.
 • CE20 : Descriure i analitzar l'associació dels factors de risc amb els problemes de salut i la manera de prevenir-los.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE4 : Utilitzar els sistemes d'informació per a la vigilància i el monitoratge de l'estat de salut i els determinants d'aquest.
 • CE5 : Identificar les característiques i l'ordenació del sistema de salut pública autonòmic, estatal i internacional, i dels sistemes sanitaris.
 • CE6 : Descriure els fonaments de les principals estratègies de prevenció de la malaltia, de la protecció i de la promoció de la salut actualment disponibles.
 • CE8 : Avaluar, gestionar i comunicar els riscos per a la salut pública.
 • CE9 : Contribuir a la gestió i avaluació de serveis sanitaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les diferències conceptuals i pràctiques de la protecció, vigilància, promoció i educació per a la salut, i de la prevenció de malalties, lesions i discapacitats.
 • Definir els conceptes fonamentals de l'atenció sanitària basada en l'evidència, els models sanitaris d'arreu del món i el model sanitari espanyol.
 • Valorar els models i el cos de coneixements produïts per la promoció i l'educació per a la salut.
 • Reconéixer els conceptes de la planificació sanitària: necessitat, oferta, demanda i ús dels serveis sanitaris, sistemes d'informació sanitària i limitacions d'aquests. Indicadors i tècniques útils en planificació sanitària.
 • Establir les competències, estratègies i eines de les principals actuacions per a la salut pública, a més dels límits per a influir en la salut de la població, especialment la salut de la població vulnerable.
 • Exposar els mecanismes i principals reptes de la prevenció de malalties transmissibles, cròniques, lesions per accidents i discapacitats.
 • Usar els conceptes, els sistemes, els programes, els mètodes i les eines de la vigilància epidemiològica i la vigilància de la salut pública.
 • Aplicar els coneixements d'avaluació econòmica, en particular els referits a l'efectivitat i eficiència, a una activitat de la salut pública o de l'assistència sanitària.
 • Fer anàlisis crítiques de l'evidència de les actuacions per a la protecció, vigilància, promoció i educació per a la salut; per a la prevenció de les malalties, lesions i discapacitats, i per a la presa de decisions sanitàries.
 • Desenvolupar hipòtesis potencialment testables d'actuacions per a la salut pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Generals de l'assignatura
• Reconèixer les diferents estratègies d'intervenció de la Salut Pública
• Identificar les característiques de les diferents actuacions de Salut Pública.
• Valorar les actuacions de la salut per millorar la salut individual i col·lectiva pública

 

 

Dades generals

Codi: 12354
Professor/a responsable:
DAVO BLANES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix