Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS I ORGANITZACIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Que los estudiantes adquieran la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de los problemas y necesidades de salud de la población.
Que los estudiantes adquieran la habilidad para el desarrollo y mantenimiento de aprendizaje autónomo y formación continua.
Que los estudiantes sepan para formular una hipótesis, diseñar y desarrollar un proyecto de investigación en Salud Pública.
Que los estudiantes posean la habilidad comunicar de forma oral como escrita las conclusiones a públicos especializados o no especializados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Definir els conceptes propis de la salut pública i entendre la disciplina, tant en el vessant investigador com pel que fa a l'activitat professional, la infraestructura social, les conseqüències ètiques i l'evolució al llarg del temps.
 • CE12 : Identificar els determinants polítics i socials de la salut i aplicar els principis d'equitat i equitat en la salut en totes les polítiques.
 • CE18 : Descriure els principals problemes de salut internacional, els seus condicionants i els principis de gobernança global de la salut pública.
 • CE19 : Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE2 : Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Des de la perspectiva d'entendre la salut publica com un cos de coneixements, una activitat professional i una infraestructura social, introduir-se en els conceptes clau d'aquesta disciplina, tant des d'una perspectiva professional com investigadora.

1. Reconéixer la importància de les polítiques en la conformació de la situació de salut.

2. Utilitzar les eines que provenen de l'anàlisi de polítiques en l'aplicació al camp sanitari.

A partir de la consideració de la salut pública com a conjunt d'activitats per a protegir, promoure i restaurar la salut de la població, cal respondre, entre d'altres, aquetes qüestions: Com han abordat les societats, al llarg del temps, els problemes de salut pública? Quines mesures i iniciatives s'han adoptat per a solucionar-los o previndre'ls? Quins han sigut els supòsits conceptuals i metodològics que han guiat totes aquestes iniciatives?

1. Valorar críticament l'argumentació bioètica i deontològica pel que fa a la pràctica i la investigació en salut publica.

2. Identificar les qüestions clau de la legislació espanyola i europea quant a salut pública.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Definir los conceptos propios de la Salud Pública, entender la disciplina tanto en su vertiente investigadora como en la actividad profesional e infraestructura social, así como sus consecuencias éticas y su evolución a lo largo del tiempo.
Identificar los beneficios sociales y económicos de las actuaciones de salud pública.
Identificar los determinantes políticos y sociales de la salud y aplicar los principios de equidad y equidad en la salud en todas las políticas.
Describir los principales problemas de salud internacional, sus condicionantes y los principios de gobernanza global de la salud pública.
Utilizar la legislación básica desde el punto de vista de sus relaciones con la salud pública

 

 

Dades generals

Codi: 12351
Professor/a responsable:
ALVAREZ-DARDET DIAZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix