Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS I ORGANITZACIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Que los estudiantes adquieran la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de los problemas y necesidades de salud de la población.
Que los estudiantes adquieran la habilidad para el desarrollo y mantenimiento de aprendizaje autónomo y formación continua.
Que los estudiantes sepan para formular una hipótesis, diseñar y desarrollar un proyecto de investigación en Salud Pública.
Que los estudiantes posean la habilidad comunicar de forma oral como escrita las conclusiones a públicos especializados o no especializados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Definir els conceptes propis de la salut pública i entendre la disciplina, tant en el vessant investigador com pel que fa a l'activitat professional, la infraestructura social, les conseqüències ètiques i l'evolució al llarg del temps.
 • CE12 : Identificar els determinants polítics i socials de la salut i aplicar els principis d'equitat i equitat en la salut en totes les polítiques.
 • CE18 : Descriure els principals problemes de salut internacional, els seus condicionants i els principis de gobernança global de la salut pública.
 • CE19 : Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE2 : Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Definir los conceptos propios de la Salud Pública, entender la disciplina tanto en su vertiente investigadora como en la actividad profesional e infraestructura social, así como sus consecuencias éticas y su evolución a lo largo del tiempo.
Identificar los beneficios sociales y económicos de las actuaciones de salud pública.
Identificar los determinantes políticos y sociales de la salud y aplicar los principios de equidad y equidad en la salud en todas las políticas.
Describir los principales problemas de salud internacional, sus condicionantes y los principios de gobernanza global de la salud pública.
Utilizar la legislación básica desde el punto de vista de sus relaciones con la salud públic

 

 

Dades generals

Codi: 12351
Professor/a responsable:
ALVAREZ-DARDET DIAZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix