Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El TFM está incluido es el módulo con el que concluye el plan de estudios y supone la realización por parte del estudiante y de forma individual de un proyecto, memoria o estudio original, bajo la supervisión de uno o más directores, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Máster.

Esta asignatura se encuentra situada en el segundo semestre del plan de estudios. En el caso de cursa la titulación a tiempo parcial, se encuentra situada en el segundo año.

Trabajo Fin de Máster. NORMATIVA. REGLAMENTO. LIBRO DE ESTIDOS. IMPRESOS.
Disponible en:http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/normativa/normativa.html

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG10 : Conèixer els riscos relatius a l'emmagatzematge, el transport i l'elevació de càrregues, a més dels aspectes tècnics i organitzatius per al control d'aquests riscos.
 • CG11 : Conèixer la normativa, els riscos i les exigències específiques sobre residus tòxics i perillosos.
 • CG12 : Conèixer la reglamentació específica i les bases tècniques per a analitzar riscos, proposar i supervisar mesures de prevenció i protecció contra incendis.
 • CG13 : Saber fer plans d'emergència i autoprotecció, seleccionant-ne la senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG15 : Saber aplicar plans i programes d'accions formatives i conèixer les tècniques educatives necessàries per a això.
 • CG16 : Conèixer i saber aplicar les tècniques de comunicació, informació i negociació.
 • CG17 : Conèixer l'organització de la prevenció en l'administració i l'empresa.
 • CG18 : Saber aplicar sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals en general i, concretament, en sectors especials.
 • CG19 : Conèixer algunes tècniques afins a la prevenció, com ara la seguretat del producte, els sistemes de gestió de la qualitat, la gestió mediambiental, la seguretat industrial, la prevenció de riscos patrimonials o la seguretat vial.
 • CG2 : Conèixer els sistemes de notificació d'accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i documentació d'aquests.
 • CG20 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CG3 : Saber realitzar l'anàlisi estadística d'accidents i malalties professionals.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG5 : Saber planificar i dur a terme inspeccions de seguretat.
 • CG6 : Comprendre els conceptes d'accident de treball i de malaltia professional i tenir capacitat per a investigar-los i analitzar i avaluar-ne el risc.
 • CG7 : Adquirir coneixements bàsics de socorrisme, primers auxilis i reanimació cardiopulmonar.
 • CG8 : Conèixer i saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos i saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors dels equips de treball.
 • CG9 : Saber fer avaluacions de riscos de treballs amb manipulació manual de càrregues i, en particular, d'aquelles que comporten riscos dorsolumbars.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer les singularitats del sector de la construcció i saber identificar i avaluar riscos, determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i instal·lacions i procediments de treball segurs específics.
 • CE10 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents químics i biològics, a més de conèixer els principis bàsics de la toxicologia aplicada als contaminants en l'àmbit laboral.
 • CE11 : Conèixer i saber aplicar les tècniques de ventilació i extracció localitzada i aprendre els fonaments i aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi química en el camp de la higiene industrial.
 • CE12 : Conèixer els principals riscos higiènics emergents i les tècniques d'avaluació i control d'aquests.
 • CE13 : Conèixer els principals riscos higiènics i les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors més representatius del País Valencià: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.
 • CE14 : Conèixer i aplicar coneixements sobre ergonomia i psicosociologia en diferents contextos socioproductius.
 • CE15 : Saber avaluar i adaptar el lloc i les condicions de treball a les característiques de l'operador, a més de conèixer els principis del disseny antropomètric, a fi de poder treballar saludablement i amb els màxims confort, satisfacció i eficàcia.
 • CE16 : Saber establir prescripcions ergonòmiques per a adquirir útils, eines i materials diversos.
 • CE17 : Conèixer les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.
 • CE18 : Conèixer els problemes específics dels treballadors i treballadores sensibles (joves, majors, discapacitats, embarassades) i aprofundir en les aptituds i peculiaritats psíquiques i físiques de la gent gran, els discapacitats, les persones en rehabilitació i altres grups interessants.
 • CE19 : Conèixer els diversos factors psicosocials i els mètodes d'intervenció i avaluació dels riscos psicosocials.
 • CE2 : Conèixer els diversos agents que intervenen en el sector de la construcció, a més de les possibles modalitats d'organització de l'activitat preventiva en aquest sector.
 • CE20 : Conèixer i saber avaluar els diversos components de la càrrega de treball física i mental i establir-hi mesures preventives.
 • CE21 : Conèixer les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • CE22 : Conèixer i analitzar les interaccions entre el treball i les condicions d'organització d'aquest, a més de les capacitats i necessitats del treballador i la influència que tenen en la salut, el rendiment i la satisfacció en el treball.
 • CE23 : Identificar els factors psicosocials i organitzatius del treball que poden afectar el benestar del treballador i el desenvolupament del treball. Conèixer i ser capaç de proposar solucions per a adequar els factors interns de l'organització laboral i els factors psicosocials i prevenir els riscos de càrrega psíquica i desgast personal dels treballadors.
 • CE24 : Ser capaç d'assessorar les empreses i suggerir-los modificacions, a nivell global, en aspectes que puguen contribuir a millorar les condicions del treball i disminuir els factors de risc psicosocial.
 • CE25 : Ser capaç d'analitzar la importància de les variables personals entre les causes dels accidents laborals i saber proporcionar estratègies d'adaptació personalitzada sobre resolució de conflictes, tècniques per a evitar l'estrès i formació sobre el funcionament intern de l'empresa per a millorar el clima laboral.
 • CE28 : Presentació i defensa pública d'un projecte, que consistirà en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.
 • CE3 : Conèixer les singularitats en altres sectors de producció i saber identificar i avaluar riscos, determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i procediments de treball segurs i normativa legal específics.
 • CE4 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'identificació de perills existents en una activitat o instal·lació industrial, i saber triar i supervisar els dispositius de comandament i de seguretat dels equips de treball.
 • CE5 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats. Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • CE6 : Conèixer els fonaments, la metodologia i la pràctica de la inspecció de seguretat i la investigació d'accidents.
 • CE7 : Conèixer els riscos específics de la maquinària industrial i aprendre a elaborar plecs d'especificacions per a la selecció de màquines segures quant al maneig i manteniment. Conèixer les normes tècniques relacionades amb la seguretat i els sistemes de certificació i control.
 • CE8 : Conèixer mesures d'actuació en cas d'emergència o catàstrofe.
 • CE9 : Conèixer i saber les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber fer, presentar i defensar un treball original i individual, que ha de consistir en un projecte de prevenció de riscos laborals que sintetitze les competències adquirides durant l'ensenyament.
 • Saber comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió de tècnic superior en prevenció de riscos laborals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El TFM estará orientado a la aplicación de las competencias asociadas a la titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.

 

 

Dades generals

Codi: 12317
Professor/a responsable:
VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07

Estudis en què s'imparteix