Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La asignatura se corresponde con la segunda parte de la formación en “Psicosociología” de la Especialidad “Ergonomía y Psicosociología Aplicada”. Tiene como objetivo la especialización de los futuros Técnicos Superiores en Prevención en la evaluación e intervención en los factores y riesgos laborales de origen psicosocial.

Esta formación incluye las principales cuestiones referidas a la evaluación psicosocial –conceptos básicos sobre técnicas, procedimientos y métodos de evaluación, principales métodos de evaluación de riesgos psicosociales en España- así como las relativas a la intervención –planificación, implantación y evaluación de las intervenciones, desafíos y dificultades, prioridades, factores básicos de éxito y evaluación de la intervención-.


 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Conèixer i aplicar coneixements sobre ergonomia i psicosociologia en diferents contextos socioproductius.
 • CE18 : Conèixer els problemes específics dels treballadors i treballadores sensibles (joves, majors, discapacitats, embarassades) i aprofundir en les aptituds i peculiaritats psíquiques i físiques de la gent gran, els discapacitats, les persones en rehabilitació i altres grups interessants.
 • CE19 : Conèixer els diversos factors psicosocials i els mètodes d'intervenció i avaluació dels riscos psicosocials.
 • CE20 : Conèixer i saber avaluar els diversos components de la càrrega de treball física i mental i establir-hi mesures preventives.
 • CE21 : Conèixer les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • CE22 : Conèixer i analitzar les interaccions entre el treball i les condicions d'organització d'aquest, a més de les capacitats i necessitats del treballador i la influència que tenen en la salut, el rendiment i la satisfacció en el treball.
 • CE23 : Identificar els factors psicosocials i organitzatius del treball que poden afectar el benestar del treballador i el desenvolupament del treball. Conèixer i ser capaç de proposar solucions per a adequar els factors interns de l'organització laboral i els factors psicosocials i prevenir els riscos de càrrega psíquica i desgast personal dels treballadors.
 • CE24 : Ser capaç d'assessorar les empreses i suggerir-los modificacions, a nivell global, en aspectes que puguen contribuir a millorar les condicions del treball i disminuir els factors de risc psicosocial.
 • CE25 : Ser capaç d'analitzar la importància de les variables personals entre les causes dels accidents laborals i saber proporcionar estratègies d'adaptació personalitzada sobre resolució de conflictes, tècniques per a evitar l'estrès i formació sobre el funcionament intern de l'empresa per a millorar el clima laboral.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i saber utilitzar diversos instruments i mètodes per a avaluar els factors de risc psicosocial en el treball: càrrega mental, estrès, síndrome d'esgotament professional (burnout), assetjament laboral (mobbing), etc.
 • Saber analitzar i interpretar les dades recollides en l'avaluació dels factors de risc psicosocial.
 • Ser capaç de proposar accions correctores i de millora dels factors psicosocials relacionats amb el treball, a partir de l'avaluació feta.
 • Saber planificar, desenvolupar i avaluar la intervenció per a la prevenció de riscos psicosocials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer y saber utilizar distintos instrumentos y métodos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
• Saber analizar e interpretar los datos recogidos en la evaluación de los factores de riesgo psicosocial.
• Ser capaz de proponer acciones correctoras y de mejora de los factores psicosociales relacionados con el trabajo a partir de la evaluación realizada.
• Saber planificar, desarrollar y evaluar la intervención para la prevención de riesgos psicosociales.

 

 

Dades generals

Codi: 12316
Professor/a responsable:
ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix