Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ERGONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En agosto de 2000, el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) acuerda una definición que ha sido adoptada como “oficial” por muchas entidades,  instituciones y organismos de normalización, siendo la que figura en las actuales normas UNE EN 614-1:2006 y UNE EN ISO 6385:2004:

"Ergonomía (o estudio de los factores humanos) es la disciplina científica que trata  de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema." 

La ergonomía es una disciplina orientada a los sistemas, es decir, a conjuntos de  elementos o componentes que interactúan entre sí (al menos, algunos de ellos), y que se organizan de una manera concreta para alcanzar unos fines establecidos.

En el ámbito laboral, un sistema de trabajo comprende a: uno o más trabajadores y al  equipo de trabajo actuando conjuntamente para desarrollar la función del sistema, en un  lugar de trabajo, en un entorno de trabajo, bajo las condiciones impuestas por las tareas  de trabajo (ISO 26800:2011).

La Ergonomía tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, pero, con un enfoque “holístico”, en el que cada uno de estos factores no deben ser analizados aisladamente, sino en su interacción con los  demás.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG9 : Saber fer avaluacions de riscos de treballs amb manipulació manual de càrregues i, en particular, d'aquelles que comporten riscos dorsolumbars.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Saber avaluar i adaptar el lloc i les condicions de treball a les característiques de l'operador, a més de conèixer els principis del disseny antropomètric, a fi de poder treballar saludablement i amb els màxims confort, satisfacció i eficàcia.
 • CE16 : Saber establir prescripcions ergonòmiques per a adquirir útils, eines i materials diversos.
 • CE17 : Conèixer les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.
 • CE21 : Conèixer les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • CE3 : Conèixer les singularitats en altres sectors de producció i saber identificar i avaluar riscos, determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i procediments de treball segurs i normativa legal específics.
 • CE4 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'identificació de perills existents en una activitat o instal·lació industrial, i saber triar i supervisar els dispositius de comandament i de seguretat dels equips de treball.
 • CE7 : Conèixer els riscos específics de la maquinària industrial i aprendre a elaborar plecs d'especificacions per a la selecció de màquines segures quant al maneig i manteniment. Conèixer les normes tècniques relacionades amb la seguretat i els sistemes de certificació i control.

 

Competències transversals

 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • Ser capaç de fer avaluacions de riscos de treballs amb manipulació manual de càrregues, en particular les que comporten riscos dorsolumbars.
 • Saber controlar els riscos físics.
 • Saber fer un control dels riscos ergonòmics.
 • Saber assessorar en relació amb la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals i les responsabilitats en aquesta matèria.
 • Saber particularitzar les estratègies oportunes (tenint en compte les singularitats en altres sectors de producció) i identificar i avaluar riscos, a més de determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i procediments de treball segurs específics en cada sector.
 • Extraure i aplicar la informació corresponent a la normativa legal específica a altres sectors.
 • Ser capaç d'escollir i supervisar els dispositius de comandament i de seguretat dels equips de treball.
 • Estar en condicions d'aplicar les tècniques d'identificació de perills existents en una activitat o instal·lació industrial.
 • Conéixer els riscos específics associats a la maquinària industrial i ser capaç de redactar plecs d'especificacions per a seleccionar maquinària segura pel que fa a l'ús i el manteniment. Conéixer les normes tècniques relacionades amb la seguretat i els sistemes de certificació i control.
 • Estar en condicions d'avaluar i adaptar el lloc de treball i les condicions de treball a les característiques de l'operador, coneixent els principis per al disseny antropomètric.
 • Estar en condicions d'avaluar un entorn, per tal que s'hi puga treballar saludablement i amb el màxim de confort, satisfacció i eficàcia.
 • Estar en condicions d'establir prescripcions ergonòmiques per a adquirir eines i materials diversos.
 • Saber aplicar les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.
 • Aplicar la informació corresponent a les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • Particularizar en la pràctica real d'una empresa els coneixements adquirits en els estudis.
 • Estar en condicions de fer presentacions públiques de treballs professionals i d'investigació lligats a la prevenció de riscos laborals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al alumno en los conceptos básicos de Ergonomía así como a identificar y evaluar los riesgos más sencillos, identificando el tipo de medidas de prevención y protección más adecuadas a utilizar en cada caso.

 

 

Dades generals

Codi: 12313
Professor/a responsable:
BENAVIDEZ LOZANO, PAULA GABRIELA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix